Bedenk dat uw leven een ademtocht is (naar Job 7,7)                              

De lezingen van de 5e zondag door het jaar (7 febr.) gaan onder meer over het leven, met al haar zorgen en noden. Voor menigeen is het een strijd, een worsteling. Anderen leven hier alsof dit het enige leven is, terwijl het slechts een ademtocht is, aldus het boek Job. Ook ons leven vliegt snel voorbij. Iemand schreef ooit: “Leef alsof het je laatste dag is”; dan zul je ongetwijfeld andere keuzes maken.

Tijd is een kostbaar goed … Enkel God weet hoeveel dagen ons hier gegeven zijn. De apostel Paulus was ervan doordrongen, blijkens de 2e lezing, waarin hij zegt: “Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!” Hij beseft terdege dat de Heer hem geroepen heeft en dat hij een grote verantwoordelijkheid draagt, mede gelet op de eerste helft van zijn leven. In het Evangelie lezen we hoe Jezus weldoende rondging, mensen genas en hen de Blijde Boodschap verkondigde. Voorts hoe Hij ’s nachts vaak bad tot Zijn en Onze Vader. Jezus benutte ieder ogenblik ten goede, tot heil van de mensen.

Als de leerlingen Hem zoeken, vinden ze Hem in gebed. Ze merken op: “Iedereen zoekt U”. Daarop geeft Hij hen te kennen: “Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan”. Jezus trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit, zonder acht te slaan op Zichzelf. De liefde voor Zijn en Onze Vader en die voor de mensen lieten Hem geen rust. Het mag ons aan het denken zetten. Ja, hoe benutten we de tijd die ons hier is gegeven? Het is deels “onze” tijd, in zoverre we er vrij over kunnen beschikken, maar altijd ook een tijd die ons is gegeven.

                                                                                                                        Pastoor C. Müller

Huiszegen                                                                                                    

In meerdere parochies bestaat het gebruik om bij het begin van het nieuwe jaar de zgn. huiszegen uit te delen. Met het oog op de Corona-pandemie, is het zinnig een en ander te overwegen. Zou zo’n huiszegen u niet kunnen behoeden voor onheil en rampspoed (waaronder besmettelijke ziekten)? U kunt desgewenst telefonisch een afspraak maken met uw pastoor, die dan uw woning komt inzegenen, bij voorkeur in de middag, gelet op de avondklok. Normaliter zegent en besprenkelt de priester dan niet alleen de woonkamer, maar iedere kamer van de woning.

 

Achtergrond

Van oudsher en in bepaalde streken is het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. Zo wordt in Duitsland en ook elders op de deurpost aan de ingang van ieders huis op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt) plus de letters C+M+B. Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad.

Betekenis van de huiszegen: 20+C+M+B+21         
C+M+B : De 3 Wijzen: Caspar + Melchior + Balthasar.      
Deze letters worden in verband gebracht met de 3 wijzen (koningen) uit het oosten.

 

C+M+B : Zegentekst - Christus Mansionem Benedicat.     
Deze letters zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, dit betekent: “Christus zegene dit huis”.


C+M+B: Openbaring Cana Magi Baptisma.
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen.   Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen; bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. De letters verwijzen daarmee ook naar deze feesten: Bruiloft te Kana (Cana) / Aanbidding van de Wijzen (Magi) / Doop van de Heer (Baptisma).

                                                                               

                                                                                                                        Pastoor C. Müller

Komt, volgt Mij …

In het Evangelie van zondag jl. (17 jan.) hoorden we hoe 2 leerlingen van Johannes de Doper naar Jezus gingen, omdat Johannes over Hem gezegd had: “Zie het Lam Gods”.
In het Evangelie van zondag 24 januari lezen we hoe Jezus het initiatief neemt bij het meer van Galilea. Hij ziet er vissers in een boot … en roept hen: “Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” Simon en zijn broer Andreas laten terstond hun netten in de steek en volgen Hem. Even later worden de zonen van Zebedeus geroepen (Jacobus en Johannes). Ook zij gaan Jezus achterna en laten de anderen in hun boot achter.
Wat opvalt is hoe krachtdadig het woord van Jezus was en is, dat deze vissers alles achterlieten om Hem te volgen. Anderzijds laat het ook zien dat mensen tot veel bereid zijn als de Heer hen roept. Onze kerkgeschiedenis laat dit ook zien. Ja, hoevelen zijn niet de Heer gevolgd, ofschoon zij Hem niet gezien hebben, zoals de eerste leerlingen? “Zalig die niet gezien hebben en toch geloven.” (Joh. 20,29)
Ook wij mogen de Heer volgen. Het gaat erom dat we ons laten aanspreken. Dat we openstaan voor het Woord van God.
Boeiend is te zien hoe Jezus hen weghaalt uit hun boot, die symbool staat voor hun bestaansvoorziening en hun wereld. Vaak vinden mensen het moeilijk om alles achter te laten. Jezus’ oproep is evenwel zo sterk, dat zij hun boten achterlaten en een onbekende wereld tegemoet treden. Het mag ons aan het denken zetten. In hoeverre zijn wij bereid Hem te volgen en onze “boot” (zekerheden) achter te laten?

Pastoor C. Müller

Ze gingen Jezus achterna …

Nu de kersttijd is afgesloten met het feest van Doop van de Heer, keren we in de liturgie terug tot de gewone tijd door het jaar.
In het Evangelie dat op zondag 17 januari wordt gelezen, gaat het over de roeping van de eerste leerlingen. Zo lezen we: In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: Zie, het Lam Gods. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Andreas, de broer van Simon (Petrus), was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: Wij hebben de Messias: -dat vertaald betekent: de Gezalfde- gevonden. Hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots (Petra).
Bijzonder is het om te zien hoe de eerste leerlingen zich direct lieten “vangen” door Hem, die elders tegen hen zegt: Voortaan zult gij vissers van mensen zijn. (Lucas 5, 1-11) Uit de perikoop kunnen we afleiden dat God dikwijls mensen roept m.b.v. anderen, indirect. Daarmee wordt aangegeven hoe voornaam eenieders taak is om als christen te getuigen. Zo bracht Andreas zijn broer Simon naar Jezus toe. Doorheen onze getuigenis kunnen we een ander naar Christus brengen. Weet dan dat God dikwijls anderen benut om ons tot Zich te trekken. Moge dit ook u gegeven zijn.

Pastoor C. Müller

Sint Jozef

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Hij maakte dit bekend op dinsdag 8 december 2020, op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, middels zijn apostolische brief Patris Corde (‘Met een Vaderhart’). Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Het Sint Jozef-jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt e.e.a. in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens paus Franciscus lijken ze daarmee op de heilige Jozef ‘deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is’. De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar een volle aflaat verdienen.

Pastoor C. Müller

Oud en Nieuw

Binnenkort vieren we weer de jaarwisseling, maar anders dan anders, vanwege de lockdown; als het goed is deze keer zonder vuurwerk. Tal van voorziene activiteiten in het nieuwe jaar zullen geen doorgang vinden. In het nieuwe jaar nemen we evenwel diverse dingen mee van het voorbije jaar. Zo gaat dat in een mensenleven, dat zich telkens gespannen weet tussen het verleden én de toekomst, en wel in een roerig heden … dat morgen weer tot het verleden behoort!
Oud en Nieuw moge ons tot nadenken stemmen. Ja, hoe zag het voorbije jaar er uit, wat kunnen we er van leren? Vele zekerheden bijvoorbeeld blijken immers helemaal niet zo zeker. De huidige crisis spoort ons aan tot bezinning. Hoe kunnen wij bijdragen aan een betere wereld? Ja, wordt het niet tijd verder te kijken, voorbij het eigen gelijk? Om te zien naar het grotere plan van God, dat gericht is op ons aller heil … en dat een grote verantwoordelijkheid legt bij ieder van ons? In het Evangelie vinden we daartoe vele handvatten. Van harte wens ik u allen -onverlet de omstandigheden- een gezegend nieuw jaar toe. Dat wij allen meer bedacht mogen zijn op het geheel en minder op de eigen (voorkeurs)positie.

Pastoor C. Müller

Kerstwens 2020

Dit jaar zal Kerstmis voor iedereen anders zijn. Wat voorheen vanzelfsprekend leek, onder meer het bezoek van familie, is thans niet meer mogelijk. De Corona-pandemie werpt ons terug op onszelf. Moge dan het geboortefeest van Jezus Christus u juist nu licht geven, om verder te gaan in het geloof, dat God niet alleen destijds in het duister van een nacht in onze wereld binnentrad, maar ook anno 2020 ons bestaan wilt verlichten en delen. Zoals eens de ster boven Bethlehem de drie koningen het Kind liet vinden in de stal, zo wil Gods Woord ook ons de weg wijzen, om God juist te vinden in deze dagen, waarin tal van gewone zekerheden betrekkelijk blijken.

Van harte wens ik u en de uwen namens het kerkbestuur en alle vrijwilligers toe:
GEZEGENDE KERSTDAGEN & EEN HOOPVOL NIEUWJAAR.