“Waarom heb je getwijfeld?”

Het Evangelie van zondag 9 augustus vertelt ons een bijzonder verhaal. Jezus dwingt zijn leerlingen in de boot te stappen. Blijkbaar is dat wat volgt voor hen belangrijk, mede met het oog op hun later missiewerk. Jezus nu, Hij gaat niet met hen mee, maar gaat in afzondering bidden (ongetwijfeld ook voor zijn leerlingen). De boot wordt ’s nachts geteisterd door golven. Tegen de morgen komt Jezus dan over het water naar hen toe. De leerlingen zien het (is het een spook?) en raken van streek, door angst bewogen. Jezus maant hen tot rust: “Weest gerust, Ik ben het. Vrees niet.” Petrus kan het haast niet geloven en zoekt zekerheid: “Als Gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” Jezus zegt daarop: “Kom!” Aanvankelijk lukt het (hij weet zich bevestigd), maar door de hevige wind wordt hij weer bang. Zo ook na het gevangennemen van Jezus. Die angst bepaalt Petrus helemaal, terwijl Jezus nota bene bij Hem is. Even later trekt Jezus hem uit het water, terwijl Hij opmerkt: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?”
De leerlingen zullen deze ervaring niet snel vergeten. Voor God bestaan er geen barrières (in de vorm van gesloten deuren, dan wel stormen op het meer). Het is aan ons om uit onze comfort-zone (“ons bootje”) te stappen en te vertrouwen op Hem, die ook tot ons vaker zeggen zal: “Kom!“
Welnu, wees dan niet bang. Ga naar Jezus toe en vertrouw er op dat Hij je ziet en desnoods vastgrijpt. En … laat je niet afleiden door het rumoer om jou heen. Jezus is meer nabij dan wij menen te weten.

Pastoor C. Müller

Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft …

Bovenstaande zin betreft een van de vele bijzondere uitspraken van de overleden spirituaal van Rolduc (Pater Piet Penning de Vries SJ) tijdens mijn seminarietijd aldaar. Die zin kwam bij me op toen ik het Evangelie las dat op zondag 2 augustus wordt voorgelezen (18e zondag door het jaar A). Daarin gebiedt Jezus zijn leerlingen de mensen eten te geven, nadat Hij ze eerst gezegd had: Het is niet nodig dat ze weggaan. De leerlingen antwoorden daarop met: Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen. Waarop Jezus zegt: Brengt die dan hier. Jezus kan blijkbaar veel meer doen met dat wat we Hem geven, dan wij ons kunnen voorstellen. Ja, wees bereid te delen, ook als het misschien weinig lijkt (indachtig de kleine gave van de arme weduwe in de tempel). Hierbij mogen we denken aan de beeldspraak van het mosterdzaadje. In potentie zit in dat kleine zaadje een groot gewas verscholen. Welnu, wanneer we bereid zijn te geven (te zaaien), dan laat God het tot wasdom brengen. Denk daarom nimmer dat uw bijdrage er niet toe doet, in het grote geheel der dingen. Heel veel grote zaken zijn ooit klein begonnen. Neem nu Moeder Teresa, Ze was heel arm en bleef dat altijd door - arm met de armen. God evenwel zegende haar inspanningen, haar gebed en geloof. Steeds gaf de Heer wat ze nodig had voor de armen. Zijn rijkdom is onuitputtelijk. Mooi is te zien hoe de Heer steeds bereid is te geven (te voorzien), wanneer we bereid zijn om onszelf te geven, juist dan als we menen niets te zijn of te kunnen. Ja, wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft!

Pastoor C. Müller

Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal

Hoe snel toch gaat de tijd. Met het Hoogfeest van Christus Koning (weekend van 24 november) vieren we alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgend weekend begint de Advent, waarmee het nieuwe kerkelijk jaar (A) een aanvang neemt. In de Advent bereiden we ons voor op het geboortefeest van de ‘kleine’ Vredesvorst, liggend in een kribbe. Gedurende het kerkelijke jaar staan we stil bij Zijn leven hier op aarde; hoe Jezus opgroeit en Zich laat dopen in de Jordaan. Met die doop begint zijn openbaar leven. Uiteindelijk sterft Jezus, die wordt genoemd Koning der Joden, aan het kruis. Welnu, hier is meer. Jezus Christus is Koning van het heelal. Alles is aan Hem onderworpen. Ons allen heeft Hij vrijgekocht, als een ware vorst droeg en draagt Hij zorg voor al zijn onderdanen. Welke (aardse) koning handelt zoals Hij? Jezus heerst door geen andere macht dan doorheen Zijn oneindige liefde.

Pastoor C. Müller

Verrijzen we echt of … is het slechts wensdenken?

In het Evangelie van de 32e zondag door het jaar (10 november) wordt Jezus in een oud dispuut betrokken dat bestond tussen de Sadduceeën en de Farizeeën. Waar de Farizeeën geloofden in de verrijzenis, daar wezen de Sadduceeën dit af. De laatsten hielden Jezus een verhaal voor van een vrouw, die weduwe werd, zonder nageslacht. Volgens de wet diende zij evenwel een kind ter wereld brengen en wel op naam van de overleden broer (opdat zijn naam niet uit Israël zou verdwijnen) en wel door een zgn. zwagerhuwelijk aan te gaan. Dit geschiedde meerdere malen, omdat de betreffende broers allen stierven vóór de betreffende vrouw. De (strik)vraag aan Jezus luidt vervolgens: Van wie van deze mannen is de vrouw bij de verrijzenis nu de vrouw?
Jezus’ antwoord is simpel: Jullie stellen je de verrijzenis verkeerd voor. Je kunt niet met aardse voorstellingen een beeld vormen van het leven na dit leven. Daar wordt niet gehuwd, noch ten huwelijk gegeven. Nee, het hiernamaals wordt helemaal beheerst door de werkelijkheid van God. Er zijn niet 2 werkelijkheden, het verrezen leven én God. Nee, er is maar één werkelijkheid, God voor wie wij allen eens moeten verschijnen en bij we thuis mogen komen.
Daarom ook kan men zeggen, wie de verrijzenis loochent, loochent eveneens de werkelijkheid van God. Ja, buiten God om, kan niet gesproken worden van een verrijzenisgeloof.
Enkel in en door Jezus kunnen we dat geloven, en wel door Hem aan te nemen als onze Schepper en Heer, die als eerste verrezen is uit de doden. Dankzij Hem mogen ook wij verrijzen.

Pastoor C. Müller

Nieuwe religiositeit (3)

Na de vorige editie volgt nu het derde en tevens laatste artikel m.b.t. het thema “Nieuwe religiositeit”, een verzamelbegrip waaronder zaken vallen als Reiki. “Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht').
Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.” (aldus Wikipedia). De kwestie is dan ook, wat gebeurt er eigenlijk, wanneer je een Reiki behandeling ondergaat? Daartoe het navolgende verhaal van ex-Reikimaster Denise Rutten. Ik heb het ingekort omwille van de lengte. “Ik merk dat heel wat Nederlanders met occultisme bezig zijn. In de jaren negentig – de tijden dat ik een New Age-winkel met een healing-praktijk had – zag ik al een explosieve groei. En na die tijd is dat alleen maar door gegaan. Het is belangrijk dat kerken hier meer onderwijs over krijgen. Veel christenen beseffen niet dat occultisme overal in verweven zit”, aldus Denise Rutten. Ze kwam via reiki in het occulte wereldje terecht en vond dat aanvankelijk erg prettig. De consequenties kwamen later. Denise groeide op in een katholiek gezin, maar had weinig met het geloof. Toen ze gesetteld was, kreeg Denise pijn in haar lichaam. De dokter zei: “Je hebt spierreuma en daar kunnen we niets tegen doen.” Ze accepteerde de uitslag niet en kwam per toeval in de paranormale wereld terecht. “Ik kende iemand via mijn kennissen die paranormale gaven had. Hij vertelde dat er genezing mogelijk was.” Hij ging Denise behandelen. “Hij ging mij magnetiseren. Je voelt dan warmte en genezende kracht door je heen stromen. Het gaf me een heel goed gevoel. Ik dacht: Wow, wat geweldig. Ik schafte direct boeken aan van alles wat met reiki te maken had. Dit was bepaald niet goedkoop.” Denise kwam zo in het reikiwereldje terecht en wilde hier in verder. “Mensen om me heen hadden genezingskracht in hun handen en ik ging hier ook helemaal voor. Het was precies wat ik zocht. Op speciale reikiweekenden moest je ingewijd worden en dan kreeg je ook genezende gaven. Speciale reikimasters hielpen daarbij.” Ze maakten een grote indruk op Denise. Een reikimaster wijdde Denise in. “Je moest apart bij hem komen en hij maakt kanalen in je open, zodat je in verbinding kwam met kosmische energie die voor jou beschikbaar was. Op dat moment was je reiki 1: je kon mensen behandelen door hen handen op te leggen en met je gedachtekracht energie overbrengen. Ik ging op die manier ook familie en collega’s genezen.” Als ambitieuze reiki-fanaat ging Denise ook voor reiki 2. “Hiermee kon je mensen op afstand genezen. Tevens kreeg ik ook speciale –peperdure- aura-inwijdingen.” Denise vond het interessant en voelde zich erg belangrijk. Nu ziet ze dat wereldje radicaal anders. “De reiki-krachten komen van gevallen engelen. Ze imiteren de krachten die Gods Geest in zich heeft. Ze gebruiken het niet tot Gods glorie, maar om je ziel te binden aan de duisternis. Ik kreeg wel inzicht in bepaalde patronen van mijn leven, maar aan de andere kant was ik gebonden. Ik had enorme angsten, ik werd een emotioneel wrak. Je gaat van de ene in de andere therapie en het kost bakken met geld. Ook kreeg ik te maken met genezers die op seksueel gebied hun grenzen over gingen.” De jaren van relatieve voorspoed -als reikimaster- kwamen tot een einde toen Denise een New Age-winkel begon in Vlissingen. “Toen we het pand hadden gekocht en ik terugging naar huis werd ik overvallen door enorme migraine. Hoofdpijn, overgeven. Het ging niet over. Ik heb het leven in de occulte wereld tien jaar volgehouden, onder meer met een eigen healingpraktijk. Daarna dacht ik: ik moet hier weg, wat een ellende." Ze ging scheiden van haar man en trok nauw op met een vriendin, die ook reikimaster was geweest. Via de nieuwe vriend van haar vriendin kwam Denise in aanraking met het geloof. “In de occulte wereld is liefde een begrip, een onduidelijke kracht, een bron. Maar de liefde van God is een persoon. Het is van geheel ander kaliber.” Bron: https://cip.nl/39574-ik-had-contact-met-gevallen-engelen

Pastoor C. Müller

Nieuwe religiositeit (2)

In de vorige editie van het Andreasklokje ben ik nader ingegaan op het fenomeen “Nieuwe religiositeit” en het begrip “New Age”. Omwille van een beter begrip volgt hieronder een overzicht, met daarin de verschillen tussen het christelijk geloof en het zgn. Nieuwe Tijdsdenken. In dit schema wordt ook over esoterie gesproken. Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen (o.m. de vrijmetselarij, de rozenkruisers, kaballa, illuminatie, reiki) beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft.
Esoterisch, occult (“verborgen”,“duister) en arcaan (“geheim”) hebben gelijkaardige betekenissen, zijn vaak onderling verwisselbaar

Bovenstaand schema is overgenomen uit het boek: “New Age, Esoterie en Evangelie. Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving”; redactie Jan Minderhoud, Boekencentrum - Zoetermeer 2000 (pagina 183). Van harte beveel ik de lezer het navolgende (recente) boek aan van Steven Bancraz en Josh Peck: The second coming of the New Age (over de verborgen gevaren van de nieuwe religiositeit in het hedendaagse Amerika en haar kerken) (ISBN: 978-1-948014-11-3); juist omdat veel uit de VS “overwaait” en inmiddels ook hier te vinden is.

Pastoor C. Müller

Nieuwe religiositeit (1)

In onze wereld is veel “te koop”, ook op geestelijk en spiritueel vlak. Men spreekt in dit verband tegenwoordig wel over “nieuwe religiositeit”. Met dit begrip worden in feite diegenen bedoeld die zichzelf (nog) als christen beschouwen, maar die tegelijkertijd tal van denkbeelden aanhangen, die haaks staan op dat christelijke geloof. Een bekend voorbeeld betreft het gegeven dat blijkbaar een kwart van de Italianen gelooft in reïncarnatie, terwijl dit onverenigbaar is met het christendom. Nee, we keren dus niet terug in een ander lichaam, om eens (na talloze louteringen - zuiveringen) als een druppel op te gaan in de oneindige zee, die God zou zijn. Een “normale” katholiek gelooft dat hij hier op aarde slechts één leven heeft, dat heel kostbaar is omdat het eeuwigheidswaarde heeft vanwege zijn onsterfelijke ziel; we zijn immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, volgens de Bijbel. Mede daarom heeft God ons toegerust met een geweten (de Bijbel leert bijvoorbeeld dat God de 10 geboden in ons hart heeft gegrift). Zo draagt eenieder verantwoordelijkheid voor de (morele) keuzes die hij maakt in dit leven.

New Age & het Nieuwe Tijdsdenken
Anderen hanteren liever de oudere term “New Age”. Het betreft een “Inbegriff”, dat een heel scala aan opvattingen en denkbeelden omvat uit de wereld van de godsdienst, religie, filosofie en psychologie. Aanhangers van “New Age” zoeken vooral het eigen heil, door gnostische kennis te vergaren (deze is enkel voor ingewijden) en het te zoeken in tal van bewegingen, die vaker iets weg hebben van een sekte. In een verlangen naar verlichting gaat de mens hier vooral zijn eigen weg (die veelal haaks staat op het woord van de Heer: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”- Joh 14:1-31). Men gelooft dan ook niet in een Verlosser (ofschoon men het vaker heeft of “de Christus” en wel in een niet Bijbelse zin), maar gaat een zelfgekozen weg tot moet leiden tot verlossing (van jezelf). In de New Age treft men vaak een vreemde mix aan van tal van denkbeelden; enerzijds elementen uit de grote wereldgodsdiensten, anderzijds uit tal van oosterse zienswijzen. Wat opvalt is dat “New-agers” vaak “open” en “tolerant” lijken, maar dat opeens niet meer zijn als het gaat om het katholieke geloof (mede vanwege haar dogma’s, d.w.z. vaste geloofswaarheden) én het orthodoxe Jodendom.

Wanneer het bijvoorbeeld gaat om semi-medische behandelingen als reflexzonetherapie, irisdiagnostiek en aromatherapie - mag men de vraag stellen: is het ernstig te nemen? Wanneer men terzake Wikipedia raadpleegt, dan blijkt dat de reguliere geneeskunde deze vormen van deze alternatieve holistische “geneeskunde” veelal beschouwt als pseudowetenschappelijk. Anderen hebben het over kwakzalverij, aangezien empirisch bewijs en theoretische onderbouwing ontbreken. Gaat men ook hier dieper op in, dan blijken bepaalde aspecten helemaal niet zo onschuldig. Met name dan als het gaat om bijv. Reiki, of het oproepen van geesten, getuige de verhalen van mensen die jarenlang in de New Age hebben gewerkt en zich inmiddels daarvan bekeerd hebben.

Naast de twee grote hoofdstromingen in de wereld van theologie en geloof onderscheiden we een 3e stroming: het “Nieuwe Tijdsdenken”. Tegenover de katholieke kerk, die vast wil houden aan haar overgeleverde leer, staat de moderne theologie, die veel geloofsopvattingen, die voor het verstand onvatbaar zijn, tot symbool verklaart. Beide stromingen staan dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. Het Nieuwe Tijdsdenken betreft de derde weg in het geloof, aldus de theoloog en predikant Stolp, die zelf sterk geïnspireerd is door het nieuwe tijdsdenken (dat past bij de term New Age). Dit nieuwe denken gaat aldus deze schrijver uit van de volgende inzichten: de zichtbare wereld is slechts een deel van een veel grotere, geestelijke werkelijkheid; tussen de mensen op aarde en de geestelijke wezens (onder meer engelen) is een toenemende betrokkenheid en beïnvloeding merkbaar; de mens ondergaat een verandering in bewustzijn, wordt zich bewust van de goddelijke kern in zichzelf (!) en mag uitzien naar het “Christuslicht” dat tot ons komt.

Om de lezer nader te informeren, zal ik in de komende weken in het Andreasklokje een aantal fenomenen beschrijven die passen bij deze “Nieuwe religiositeit” en het zogeheten “Nieuwe Tijdsdenken”.

Pastoor C. Müller