Barre tijden …                                                                                                                                                                        

U zult ongetwijfeld gelezen hebben dat de stijging van de energiekosten ook de kerkbesturen zorgen baren. In onze federatie Velden-Arcen-Lomm bedroegen de stookkosten voor de 3 kerken het voorbije jaar in totaal 20.000 euro.  Naar het zich laat aanzien zullen die kosten enorm stijgen … tenzij we ons “stookbeleid” aanpassen. Inmiddels zijn intern diverse opties besproken. Het kerkbestuur heeft besloten de verwarming komende maanden in onze 3 kerken niet hoger te verwarmen dan 10 graden en wel vanaf oktober (“nachtstand”). We beseffen heel goed:  Dat is koud! Het is helaas niet anders. Daarvoor vragen wij uw begrip. De door-de-weekse Missen zullen in dit verband in zowel Velden als Arcen in een kleine ruimte worden gelezen (zoals in het verleden eerder is gedaan). Een en ander geldt ook voor de dagelijkse Aanbidding in de kerk van Velden (van maandag t/m vrijdag van 19.00u tot 20.00u). Indien er uitvaarten zijn, zullen we op bovenstaande regel een uitzondering maken. Een en ander geldt ook voor de vieringen rond Kerstmis. We bevelen de kerkgangers aan om zich voor de H. Mis warm aan te kleden. De kerk in Velden zal vanaf oktober slechts enkel via de zij-ingang (tevens uitgang) toegankelijk zijn. Zo hopen we dat alle vieringen vooralsnog doorgang kunnen vinden.

Het kerkbestuur van Velden-Arcen-Lomm

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet …”                                                                   

Wie van ons kent niet uit zijn jeugdjaren het spelletje waarbij een voorwerp moet worden geraden, dat een van de spelers in gedachten heeft en dat voor alle spelers “zichtbaar” aanwezig is ...

Ik moest er aan denken toen ik het Evangelie las dat in de kerk a.s. zondag wordt gelezen (25 september), te weten Lucas, 16, 19-31. Daarin vertelt Jezus een gelijkenis. Het verhaal gaat over een rijk man en een arme bedelaar (Lazarus). Beiden komen te overlijden, de rijke krijgt een eervolle begrafenis, maar moet daarna boeten voor zijn leven hier op aarde. Lazarus wacht na zijn dood een beter leven. De rijke ondergaat folteringen in de onderwereld en vraagt aan Abraham of hij Lazarus niet naar zijn 5 broers kan sturen om hen te waarschuwen, opdat zij niet eveneens in die plaats van pijniging terechtkomen.

Het verhaal mag ons aan het denken zetten. Velen zullen pas na hun dood zien wat hun leven hier op aarde waard was/is in het licht van Gods Glorie. Zaak is het ons hier en nu te bezinnen, tijdens dit leven, indachtig de man die ik onlangs sprak in een biechthokje in Medjugorje. Het bleek een techneut, die voorheen enkel vertrouwde op zijn ratio, op zijn zgn. “gezonde” verstand. Van godsdienst moest hij voorheen weinig hebben, ofschoon zijn inmiddels overleden vrouw wel gelovig was. Alles veranderde evenwel enkele maanden geleden toen hij op de kruisberg in Medjugorje een Godservaring opdeed. In tranen bracht hij daarvan verslag uit. Hij beseft nu hoe “blind” hij al die jaren is geweest. En hoe hij doorheen zijn kille rationele houding zijn vrouw en kinderen tekort heeft gedaan. De man mocht dankzij Gods erbarmen hier al iets ervaren van de oneindige grootheid van God, in tegenstelling tot de rijke man uit het Evangelie, die enkel oog had voor zijn eigen leven en niet verder keek. Weet dan dat elk mensenleven hier ertoe doet, het is oneindig kostbaar in het licht van de eeuwigheid.

                                                                                                                        Pastoor C. Müller

Going home …                                                                                            

Onze taal kent heel wat gevleugelde uitdrukkingen. In Amerika zeggen ze bijvoorbeeld: “Home-made”. Het verwijst naar het goede van thuis; voor je familie, je gezin doet men zijn best. In het recept zitten niet alleen goede ingrediënten, het is vooral bereid met liefde en daardoor veel meer dan enkel “zalig eten”.

In het Evangelie van zondag 11 september horen we het verhaal van de zoon, die thuis keert na een duister leven ver van huis. Daar heeft de zoon zichzelf verloren in een losbandig leven. Nadat hij tot inkeer is gekomen, keert hij terug naar zijn vader, naar huis. De zoon is verrast door het hartelijke welkom van zijn vader. Hij beseft weer hoe goed het is thuis te komen.

De parabel vertelt ons dat we altijd kunnen terugkeren naar “huis”, naar God, die ons geschapen heeft. Net als in de parabel kijkt God steeds om naar ons. Ja, hoe ver we van God ook verwijderd mochten zijn, bij Hem kun je altijd terugkeren. Het gaat hier overigens niet zozeer om de verloren zoon, maar vooral om de teruggevonden vader. Weet dan dat God ieder van ons kent en uitziet naar elk kind dat terugkeert naar God onzer aller Vader.

             

                                                                                                                        Pastoor C. Müller

Leerling zijn …                                                                                             

In het Evangelie van zondag 4 september (23e zondag door het jaar) spreekt Jezus over “leerling zijn”. Het woord “leerling” veronderstelt “leren”, dat men slechts gaandeweg kan verstaan; het betreft een proces. Kennis enerzijds, maar ook het metterdaad navolgen, vormen aspecten die horen bij het leerling zijn. Jezus nu heeft het onder meer over onze houding alsook onze bereidheid Hem te volgen. Dat betekent heel concreet dat, als we Hem volgen, niet meer onze eigen wil laten prevaleren, maar die van God. Omdat Jezus is gekomen om ons te verlossen, hoort het kruis niet enkel bij Zijn leven hier, maar ook bij ons leven als christen. Daarom zegt Jezus ook: “Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn”.

Omdat we allemaal uniek zijn, is eenieders kruis ook uniek. Je “eigen kruis” kun je dan ook niet ruilen met dat van een ander (als dit überhaupt zou kunnen!), omdat met dat ene kruis ook steeds bijzondere genaden verbonden zijn (persoonsgebonden als ze zijn). Ieder kruis heeft als zodanig een speciale betekenis, Pas in de hemel zullen we dat ten volle verstaan. Feit is dat “ieder kruis” een bepaalde waarde heeft, anders zou Jezus dit niet hebben gezegd. Het is door het eigen kruis aan te nemen, dat we ons eigen aandeel ter harte nemen en zo meewerken met Gods heilsplan. Zoals Jezus door Zijn Kruis de wereld heeft verlost, zo kunnen wij door ons kruis aan te nemen en te dragen, anderen helpen. Bijzonder zijn in dit verband de getuigenissen uit de levens der heiligen, waarin Jezus hen gevraagd heeft een bepaald offer te dragen omwille van het behoud van een specifieke ziel. In het grote heilsplan van God is ieder gebed en offer, alsook elk kruis (in overgave gedragen) van groot belang voor het zielenheil van anderen. 

 Pastoor C. Müller

“Al wie zichzelf verheft …”                                                                           

In het Evangelie van zondag 28 augustus (22e zondag door het jaar C) spreekt Jezus de beroemde woorden uit: “Want al wie zichzelf verheft, zal vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.” (Lucas 14) Beschouwt men de woorden van de Heer nader, dan kan men ze deels beamen. Ja, wie heeft geen hekel aan iemand die zichzelf het einde vindt en dat telkens uitdraagt? De 2e passage valt menigeen echter zwaar. Je vernederen, dat zijn we niet gewoon. Een ruzie bijleggen, dat vergt de bereidheid jezelf klein te maken omwille van een groter goed; het herstel van een oude vriendschap. Sorry zeggen blijkt in de praktijk evenwel niet zo gemakkelijk, indachtig een oude hit van Elton John: “Sorry seems to be the hardest word”.

Wanneer mensen het niet kunnen (of willen?) - sorry zeggen - dan dragen ze dikwijls de last mee van een onverwerkte, onverzoenlijke ruzie. Verzoening kan heel wat vergen, maar “kost” een ruzie die voortsleept uiteindelijk niet veel meer? Wrok gelijkt op gestolde lava; ze verduistert het hart van de mens. Daarom spoort Jezus ons aan steeds te vergeven. Een samenleving kan maar voortbestaan, als we bereid zijn te vergeven, telkens weer. Het is door bescheiden, eenvoudig en nederig te zijn, dat relaties ten goede keren en mensen groeien in liefde, begrip en … zelfkennis.   

Pastoor C. Müller