Katholiek zijn valt niet mee …

Bovenstaande uitroep las ik laatst in Dagblad Trouw. Ik moest er aan denken toen woensdagavond jl. het postvak van mijn emailaccount opende en de mail zag van ons bisdom. Zo hebben de bisschoppen na een intensieve voorbereiding op 20 mei 2020 een serie richtlijnen vastgesteld t.b.v. publieke vieringen in de kerken. En dat is een hele lange lijst. Zo is er een lijst (protocol) voor de bedienaren, een protocol voor de kerkgebouwen en een protocol voor de gelovigen (kerkgangers).

In onderstaande lijst staan de belangrijkste bepalingen die gelden voor de gelovigen die naar de kerk willen gaan.

● Vanaf 1 juni mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn bij diensten in de kerk, met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM.

● Het uitreiken van de H. Communie geschiedt pas vanaf zondag 14 juni (Sacramentsdag)

● De bisschoppen hopen dat vanaf 1 juli (maximaal) 100 gelovigen toegelaten kunnen worden.

● De kerk in Velden is enkel toegankelijk via de zij-ingang (nabij het witte Lourdesbeeld). Na de viering verlaat men de kerk via dezelfde weg.

● Men gelieve zelf papieren zakdoekjes bij zich te hebben. Hoesten en niesen s.v.p. in elleboog. Bij verkoudheidsklachten, lichte koorts en andere mogelijke symptomen dient men thuis te blijven.

● U wordt verzocht vóór de viering ook bij de ingang de 1,5 meter-regel in acht te nemen.

● Het protocol schrijft voor dat men zich vooraf moet aanmelden. Gelet op het feitelijk aantal lijkt me dat niet nodig. Een vrijwilliger houdt het aantal in de gaten.

● Men dient de handen te reinigen bij binnenkomst. Benodigde spullen (ontsmettingsmiddel plus keukenrol) zijn aanwezig.

● Er wordt geen wijwater gebruikt (er is dus ook geen wijwater in de wijwatervaten). Ook niet bij een uitvaart.

● In de kerk bewaart men te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot de naaste.

● In verband met de pandemie is er geen koorzang, noch volkszang. Ook kunnen er geen blaasinstrumenten gebruikt worden. Een cantor is toegestaan (deze dient een afstand van 6 meter tot de naaste in acht te nemen).

● Collecte: u kunt vóór dan wel ná de H. Mis bijdragen aan de wekelijkse collecte door deze te deponeren in een schaal nabij de in- / uitgang.

● Men geeft elkaar geen hand bij de vredeswens.

● Eenieder wast zijn handen vóór het ter Communie-gaan (vanaf 14 juni!). U gelieve daartoe de aanwijzingen van de priester op te volgen. Het benodigde materiaal daartoe zal in de kerk aanwezig zijn.

● M.b.t. het uitdelen van de H. Communie; nadere info terzake volgt nog.

● Van tongcommunie wordt afgezien. Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kunt u deze ontvangen op een schone witte zakdoek (bij voorkeur van papier) en zo de H. Hostie naar uw mond brengen.

● Kleine kinderen die nog niet mogen communiceren, worden op afstand gezegend.

● Mariakapel: een kaars aansteken kan, met dien verstande dat men steeds afstand bewaart. Betaling van de kaarsen, vermijdt dat u met uw vingers het kluisje aanraakt.

● U wordt verzocht na afloop van de viering ook bij de uitgang de 1,5 meter-regel in acht te nemen. Sacramentenbediening:

● Het toedienen van het H. Doopsel wordt uitgesteld. Dit geldt ook voor de eerste H. Communie en het H. Vormsel.

● Biechten kan te allen tijde, maar niet in een biechtstoel en met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. In de kerk vindt men bij de ingang een vel met daarop bovenstaande regels. U kunt dat vel desgewenst meenemen naar uw plaats. Men gelieve dit blad na de viering op de hoek van de bank achter te laten.

Ja, katholiek zijn valt niet mee …

Als kerkbestuur vragen wij zowel om uw begrip alsook uw medewerking in deze.

Pastoor C. Müller

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

 

https://www.bisdom-roermond.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-Pinksteren

Momenteel kunnen deze teksten hier niet gepubliceerd worden.

U vindt de teksten in de kerkberichten zie menuknop hierboven.

Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal

Hoe snel toch gaat de tijd. Met het Hoogfeest van Christus Koning (weekend van 24 november) vieren we alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgend weekend begint de Advent, waarmee het nieuwe kerkelijk jaar (A) een aanvang neemt. In de Advent bereiden we ons voor op het geboortefeest van de ‘kleine’ Vredesvorst, liggend in een kribbe. Gedurende het kerkelijke jaar staan we stil bij Zijn leven hier op aarde; hoe Jezus opgroeit en Zich laat dopen in de Jordaan. Met die doop begint zijn openbaar leven. Uiteindelijk sterft Jezus, die wordt genoemd Koning der Joden, aan het kruis. Welnu, hier is meer. Jezus Christus is Koning van het heelal. Alles is aan Hem onderworpen. Ons allen heeft Hij vrijgekocht, als een ware vorst droeg en draagt Hij zorg voor al zijn onderdanen. Welke (aardse) koning handelt zoals Hij? Jezus heerst door geen andere macht dan doorheen Zijn oneindige liefde.

Pastoor C. Müller

Verrijzen we echt of … is het slechts wensdenken?

In het Evangelie van de 32e zondag door het jaar (10 november) wordt Jezus in een oud dispuut betrokken dat bestond tussen de Sadduceeën en de Farizeeën. Waar de Farizeeën geloofden in de verrijzenis, daar wezen de Sadduceeën dit af. De laatsten hielden Jezus een verhaal voor van een vrouw, die weduwe werd, zonder nageslacht. Volgens de wet diende zij evenwel een kind ter wereld brengen en wel op naam van de overleden broer (opdat zijn naam niet uit Israël zou verdwijnen) en wel door een zgn. zwagerhuwelijk aan te gaan. Dit geschiedde meerdere malen, omdat de betreffende broers allen stierven vóór de betreffende vrouw. De (strik)vraag aan Jezus luidt vervolgens: Van wie van deze mannen is de vrouw bij de verrijzenis nu de vrouw?
Jezus’ antwoord is simpel: Jullie stellen je de verrijzenis verkeerd voor. Je kunt niet met aardse voorstellingen een beeld vormen van het leven na dit leven. Daar wordt niet gehuwd, noch ten huwelijk gegeven. Nee, het hiernamaals wordt helemaal beheerst door de werkelijkheid van God. Er zijn niet 2 werkelijkheden, het verrezen leven én God. Nee, er is maar één werkelijkheid, God voor wie wij allen eens moeten verschijnen en bij we thuis mogen komen.
Daarom ook kan men zeggen, wie de verrijzenis loochent, loochent eveneens de werkelijkheid van God. Ja, buiten God om, kan niet gesproken worden van een verrijzenisgeloof.
Enkel in en door Jezus kunnen we dat geloven, en wel door Hem aan te nemen als onze Schepper en Heer, die als eerste verrezen is uit de doden. Dankzij Hem mogen ook wij verrijzen.

Pastoor C. Müller