Momenteel kunnen deze teksten hier niet gepubliceerd worden.

U vindt de teksten in de kerkberichten zie menuknop hierboven.

Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal

Hoe snel toch gaat de tijd. Met het Hoogfeest van Christus Koning (weekend van 24 november) vieren we alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgend weekend begint de Advent, waarmee het nieuwe kerkelijk jaar (A) een aanvang neemt. In de Advent bereiden we ons voor op het geboortefeest van de ‘kleine’ Vredesvorst, liggend in een kribbe. Gedurende het kerkelijke jaar staan we stil bij Zijn leven hier op aarde; hoe Jezus opgroeit en Zich laat dopen in de Jordaan. Met die doop begint zijn openbaar leven. Uiteindelijk sterft Jezus, die wordt genoemd Koning der Joden, aan het kruis. Welnu, hier is meer. Jezus Christus is Koning van het heelal. Alles is aan Hem onderworpen. Ons allen heeft Hij vrijgekocht, als een ware vorst droeg en draagt Hij zorg voor al zijn onderdanen. Welke (aardse) koning handelt zoals Hij? Jezus heerst door geen andere macht dan doorheen Zijn oneindige liefde.

Pastoor C. Müller

Verrijzen we echt of … is het slechts wensdenken?

In het Evangelie van de 32e zondag door het jaar (10 november) wordt Jezus in een oud dispuut betrokken dat bestond tussen de Sadduceeën en de Farizeeën. Waar de Farizeeën geloofden in de verrijzenis, daar wezen de Sadduceeën dit af. De laatsten hielden Jezus een verhaal voor van een vrouw, die weduwe werd, zonder nageslacht. Volgens de wet diende zij evenwel een kind ter wereld brengen en wel op naam van de overleden broer (opdat zijn naam niet uit Israël zou verdwijnen) en wel door een zgn. zwagerhuwelijk aan te gaan. Dit geschiedde meerdere malen, omdat de betreffende broers allen stierven vóór de betreffende vrouw. De (strik)vraag aan Jezus luidt vervolgens: Van wie van deze mannen is de vrouw bij de verrijzenis nu de vrouw?
Jezus’ antwoord is simpel: Jullie stellen je de verrijzenis verkeerd voor. Je kunt niet met aardse voorstellingen een beeld vormen van het leven na dit leven. Daar wordt niet gehuwd, noch ten huwelijk gegeven. Nee, het hiernamaals wordt helemaal beheerst door de werkelijkheid van God. Er zijn niet 2 werkelijkheden, het verrezen leven én God. Nee, er is maar één werkelijkheid, God voor wie wij allen eens moeten verschijnen en bij we thuis mogen komen.
Daarom ook kan men zeggen, wie de verrijzenis loochent, loochent eveneens de werkelijkheid van God. Ja, buiten God om, kan niet gesproken worden van een verrijzenisgeloof.
Enkel in en door Jezus kunnen we dat geloven, en wel door Hem aan te nemen als onze Schepper en Heer, die als eerste verrezen is uit de doden. Dankzij Hem mogen ook wij verrijzen.

Pastoor C. Müller

Nieuwe religiositeit (3)

Na de vorige editie volgt nu het derde en tevens laatste artikel m.b.t. het thema “Nieuwe religiositeit”, een verzamelbegrip waaronder zaken vallen als Reiki. “Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht').
Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.” (aldus Wikipedia). De kwestie is dan ook, wat gebeurt er eigenlijk, wanneer je een Reiki behandeling ondergaat? Daartoe het navolgende verhaal van ex-Reikimaster Denise Rutten. Ik heb het ingekort omwille van de lengte. “Ik merk dat heel wat Nederlanders met occultisme bezig zijn. In de jaren negentig – de tijden dat ik een New Age-winkel met een healing-praktijk had – zag ik al een explosieve groei. En na die tijd is dat alleen maar door gegaan. Het is belangrijk dat kerken hier meer onderwijs over krijgen. Veel christenen beseffen niet dat occultisme overal in verweven zit”, aldus Denise Rutten. Ze kwam via reiki in het occulte wereldje terecht en vond dat aanvankelijk erg prettig. De consequenties kwamen later. Denise groeide op in een katholiek gezin, maar had weinig met het geloof. Toen ze gesetteld was, kreeg Denise pijn in haar lichaam. De dokter zei: “Je hebt spierreuma en daar kunnen we niets tegen doen.” Ze accepteerde de uitslag niet en kwam per toeval in de paranormale wereld terecht. “Ik kende iemand via mijn kennissen die paranormale gaven had. Hij vertelde dat er genezing mogelijk was.” Hij ging Denise behandelen. “Hij ging mij magnetiseren. Je voelt dan warmte en genezende kracht door je heen stromen. Het gaf me een heel goed gevoel. Ik dacht: Wow, wat geweldig. Ik schafte direct boeken aan van alles wat met reiki te maken had. Dit was bepaald niet goedkoop.” Denise kwam zo in het reikiwereldje terecht en wilde hier in verder. “Mensen om me heen hadden genezingskracht in hun handen en ik ging hier ook helemaal voor. Het was precies wat ik zocht. Op speciale reikiweekenden moest je ingewijd worden en dan kreeg je ook genezende gaven. Speciale reikimasters hielpen daarbij.” Ze maakten een grote indruk op Denise. Een reikimaster wijdde Denise in. “Je moest apart bij hem komen en hij maakt kanalen in je open, zodat je in verbinding kwam met kosmische energie die voor jou beschikbaar was. Op dat moment was je reiki 1: je kon mensen behandelen door hen handen op te leggen en met je gedachtekracht energie overbrengen. Ik ging op die manier ook familie en collega’s genezen.” Als ambitieuze reiki-fanaat ging Denise ook voor reiki 2. “Hiermee kon je mensen op afstand genezen. Tevens kreeg ik ook speciale –peperdure- aura-inwijdingen.” Denise vond het interessant en voelde zich erg belangrijk. Nu ziet ze dat wereldje radicaal anders. “De reiki-krachten komen van gevallen engelen. Ze imiteren de krachten die Gods Geest in zich heeft. Ze gebruiken het niet tot Gods glorie, maar om je ziel te binden aan de duisternis. Ik kreeg wel inzicht in bepaalde patronen van mijn leven, maar aan de andere kant was ik gebonden. Ik had enorme angsten, ik werd een emotioneel wrak. Je gaat van de ene in de andere therapie en het kost bakken met geld. Ook kreeg ik te maken met genezers die op seksueel gebied hun grenzen over gingen.” De jaren van relatieve voorspoed -als reikimaster- kwamen tot een einde toen Denise een New Age-winkel begon in Vlissingen. “Toen we het pand hadden gekocht en ik terugging naar huis werd ik overvallen door enorme migraine. Hoofdpijn, overgeven. Het ging niet over. Ik heb het leven in de occulte wereld tien jaar volgehouden, onder meer met een eigen healingpraktijk. Daarna dacht ik: ik moet hier weg, wat een ellende." Ze ging scheiden van haar man en trok nauw op met een vriendin, die ook reikimaster was geweest. Via de nieuwe vriend van haar vriendin kwam Denise in aanraking met het geloof. “In de occulte wereld is liefde een begrip, een onduidelijke kracht, een bron. Maar de liefde van God is een persoon. Het is van geheel ander kaliber.” Bron: https://cip.nl/39574-ik-had-contact-met-gevallen-engelen

Pastoor C. Müller

Nieuwe religiositeit (2)

In de vorige editie van het Andreasklokje ben ik nader ingegaan op het fenomeen “Nieuwe religiositeit” en het begrip “New Age”. Omwille van een beter begrip volgt hieronder een overzicht, met daarin de verschillen tussen het christelijk geloof en het zgn. Nieuwe Tijdsdenken. In dit schema wordt ook over esoterie gesproken. Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen (o.m. de vrijmetselarij, de rozenkruisers, kaballa, illuminatie, reiki) beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft.
Esoterisch, occult (“verborgen”,“duister) en arcaan (“geheim”) hebben gelijkaardige betekenissen, zijn vaak onderling verwisselbaar

Bovenstaand schema is overgenomen uit het boek: “New Age, Esoterie en Evangelie. Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving”; redactie Jan Minderhoud, Boekencentrum - Zoetermeer 2000 (pagina 183). Van harte beveel ik de lezer het navolgende (recente) boek aan van Steven Bancraz en Josh Peck: The second coming of the New Age (over de verborgen gevaren van de nieuwe religiositeit in het hedendaagse Amerika en haar kerken) (ISBN: 978-1-948014-11-3); juist omdat veel uit de VS “overwaait” en inmiddels ook hier te vinden is.

Pastoor C. Müller