Priesterwijding

In de kathedraal in Roermond werden afgelopen zaterdag (3 juni) twee nieuwe priesters gewijd. Het gaat om José Eduardo Guerrero Hoyos en Andy Garcia. Beiden zijn lid van de Neocatechumenale Weg, een van de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk. De 32-jarige José Eduardo Guerrero Hoyos komt oorspronkelijk uit Colombia. Hij volgde zijn priesteropleiding aan het diocesaan grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer en aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. De afgelopen maanden was hij als diaken actief in de samenwerkende parochies van Sittard en daar zal hij de komende tijd ook als kapelaan aan verbonden blijven.

Andy Garcia (30) komt uit Mexico en heeft eveneens zijn opleiding gevolgd aan de seminaries in Cadier en Keer en Kerkrade. Hij gaat als kapelaan werken in de parochiefederatie van Maastricht-Oost, waar hij afgelopen maanden al als diaken actief was.  Met hun wijding komt het aantal nieuwe priesters voor het bisdom Roermond dit jaar op acht. Het is bijzonder dat ons bisdom dit jaar zoveel nieuwe priesters mag verwelkomen. De zes andere neomisten werden eerder dit voorjaar in hun thuisbisdommen in India al tot priester gewijd.

Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.

Ieder jaar vieren we na het Hoogfeest van Pinksteren én het Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid, het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Daarmee attendeert de kerk ons op het belang van de H. Eucharistie en de Eucharistische Aanbidding. Welnu, gelegenheid tot Aanbidding van het Allerheiligste bestaat ook in ons cluster. Daartoe kan men door de week van maandag tot en met vrijdag terecht in de oude dagkapel van de kerk in Velden, om er te bidden voor het uitgesteld Allerheiligste (steeds van 19.00u tot 20.00u).

Terzake heeft paus Johannes-Paulus II in zijn de Encycliek Ecclesia de Eucharistia het volgende geschreven: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.” (…) “Al het kwaad van de wereld kan overwonnen worden door de kracht van Altijddurende Eucharistische Aanbidding.”

Na de aanslag op zijn leven in 1981 was één van de eerste dingen die paus Johannes Paulus II ondernam, de instelling van Altijddurende Aanbidding in de Sint Pieterbasiliek in Rome.

   Pastoor C. Müller

Drie-Eenheid

Komend weekend vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid (Drievuldigheidszondag). Telkens als we een kruisteken maken, belijden we wat de Kerk ons leert, nl. haar geloof in de enige God, die tegelijk de heilige en onuitsprekelijke Drie-eenheid van Personen betreft: Vader, Zoon en Heilige Geest. God, die ons begrip oneindig te boven gaat, heeft Zich niet alleen willen openbaren als enige Schepper en almachtige Vader, maar vooral als Vader, Zoon en Heilige Geest. In die openbaring nu wordt de waarheid over God geopenbaard in zijn wezenlijke kern: God is liefde en wel in het innerlijke leven zelf van de enige Godheid. Die liefde openbaart zich als een onuitsprekelijke gemeenschap van 3 goddelijke Personen.

Dit mysterie - het intiemste mysterie van het leven van God – is ons geopenbaard door Jezus Christus. Zo lezen we in Joh. 1,18: "De Eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen". Volgens het evangelie van Matteüs waren de laatste woorden die Christus vóór zijn hemelvaart tot zijn apostelen sprak: "Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" (Mt. 28, 19).

Met die woorden onderstreepte Jezus de zending van de Kerk. Ze verwijzen naar haar opdracht; te onderrichten en mensen te dopen. Dopen wil zeggen: onderdompelen in het trinitaire leven van God. In zijn laatste woorden vatte Jezus alles samen wat Hij eerder over God had gezegd, over de Vader, over de Zoon en over de Heilige Geest. Zo heeft Hij, in overeenstemming met de traditie van Israël, vanaf het begin de waarheid over de enige God verkondigd, die drie Personen omvat.

Pastoor C. Müller

Pinksteren

Als kerk vieren we komend weekend het Hoogfeest van Pinksteren. Het eerste Pinksteren vond destijds 50 dagen na Pasen plaats toen de Heilige Geest werd uitgestort over de apostelen. Pinksteren markeert het begin van de kerk. Door die uitstorting van de Heilige Geest werden de leerlingen toegerust om er op uit te trekken en te getuigen.

Gebed

Vader, wij vragen U niet om wonderen en tekenen uit de hemel.

Wij bidden om het vuur van uw Geest, die ons verwarmt, die ons verlicht,

die ons moed geeft, die ons de goede richting toont.

Moge die Geest ons aanmoedigen als wij aarzelen,

ons steunen als wij zwak zijn, ons licht geven als wij dwalen.

Moge Hij ons geloof en vertrouwen bevestigen, als twijfels ons overvallen,

als de moed ver weg is.

Vader, moge uw Geest met kracht over ons komen

zoals eens over uw leerlingen.

Ban de twijfel en kleinmoedigheid uit ons hart.

Laat uw kracht doorbreken in ons en wij zullen gaan

waar U ons zendt om deze aarde te vernieuwen.

Wees ons nabij en doe ons beseffen dat wij in rust en onrust,

in vrede en onvrede, geborgen zijn in uw zorgzame liefde.

Amen.

Pastoor C. Müller

 

 

Uitzien naar Pinksteren

Vader, wij vragen U niet om wonderen en tekenen uit de hemel.

Wij bidden om het vuur van uw Geest,

die ons verwarmt, die ons verlicht, die ons moed geeft,

die voor ons de goede richting aanduidt.

Moge die Geest ons aanmoedigen als wij aarzelen,

ons steunen als wij zwak zijn, ons licht geven als wij dwalen.

Moge Hij ons geloof en vertrouwen bevestigen

als twijfels ons overvallen, ons hoofd versterken

als de moed ver weg is.

Vader, moge uw Geest met kracht over ons komen

zoals eens over uw leerlingen.

Ban de twijfel en kleinmoedigheid uit ons hart.

Laat uw kracht doorbreken in ons en wij zullen gaan

waar U ons zendt om deze aarde te vernieuwen.

Wees ons nabij en geef ons te verstaan

dat wij in rust en onrust, in vrede en onvrede,

geborgen zijn in uw zorgzame liefde.

Pastoor C. Müller

“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.”

Bovenstaande zin is ontleend aan het begin van de Evangelie-perikoop die op zondag 14 mei in de kerk wordt voorgelezen (Johannes 14, 15-21). De verrezen Heer bereidt zijn leerlingen voor op zijn heengaan; op donderdag 18 mei vieren we het Hoogfeest van Hemelvaart.

Verderop in hetzelfde Evangelie herhaalt Jezus bovenstaande zin, maar formuleert het net even anders: “Wie mijn geboden onderhoudt, die hij ontvangen heeft, hij is het die Mij liefheeft”. Het feit dat Jezus het nogmaals onder de aandacht brengt, is niet zonder reden. Liefde zonder trouw (en de overige geboden) zal op den duur niet standhouden. De geboden zijn ons gegeven als een houvast. Liefde omvat veel meer dan mooie gevoelens, ze doet allereerst een appèl op onze wil. Liefde betreft het willen van het goede voor de ander omwille van de ander. Zo kan men bij tijd en wijle de liefde minder “voelen”; het wil echter niet zeggen dat de liefde dan verdwenen is. Nee, ze “verbergt” zich dan, opdat we weer moeite doen om onze liefde te verdiepen en te zuiveren van een al te menselijke (veelal subjectieve) kijk op wat liefde nu omhelst.

Ware liefde kan als zodanig veel van een mens vragen. Ze loutert zo de mens, opdat hij gaandeweg beter leert verstaan wat liefde nu echt is. Het omvat de gehele persoon en vergt de volledige gave van jezelf. Wat daarbij helpt is naar Jezus te kijken en met Hem om te gaan, indachtig zijn gebod: “Hebt elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad”. Wanneer we dat doen, zal de liefde naar zijn goddelijke aard zich onthullen voor de mens die er voor openstaat.

 

                                                                                                                    Pastoor C. Müller

Meimaand – Mariamaand                                                                            

De meimaand staat in de katholieke Kerk in het teken van Maria. Met het feest van Maria Visitatie op 31 mei wordt de Mariamaand afgesloten.

In Velden bidden we in mei iedere zondag vóór de H. Mis in de kerk de Rozenkrans (aanvang 10.00u). We doen dit overigens ook door het jaar en wel na de doordeweekse ochtendmissen.

Een aantal Mariabedevaartplaatsen in Limburg heeft verleden jaar de handen ineengeslagen om samen een Marialint te maken: een fietsroute langs de verschillende Mariabedevaartplekken: ‘Van Maria naar Maria naar Maria’. De Mariaplekken in Tienray, Venlo, Roermond, Sittard, Wittem en Maastricht zijn zo met elkaar verbonden via fietsknooppunten. Vanuit elk van deze zes plekken zijn bovendien een of meerdere lussen te maken langs verschillende plaatselijke Mariakapelletjes.

De Mariadevotie bloeit en leeft, óók in de huidige tijd, geven de bedevaartsoorden aan: “Verspreid over het Limburgse land treffen we grotere en kleinere Mariakapellen aan. Elk Mariakapelletje, vertelt zijn eigen verhaal. De duizenden aangestoken kaarsjes, de vele bloemen, de wanden vol ex voto’s uit dankbaarheid laten zien hoezeer de devotie tot de Maagd Maria nog steeds het leven van heel veel gelovigen blijft bepalen. Het zijn plekken waar men tot Maria komt bidden, haar komt bedanken voor haar moederlijke zorg en steun, voor haar bemiddeling bij ziekte, zorgen of pijn of komt vragen om haar kracht.” Informatie over de verschillende fietstochten is te vinden op de volgende websites:

Wittem www.kloosterwittem.nl;

Tienray www.kleinlourdes.nl;

Venlo www.rkvenlo.nl;

Roermond www.kapelinhetzand.nl;

Sittard www.rk-kerken-sittard.nl;

Maastricht www.sterre-der-zee.nl

                                                                                                                     Pastoor C. Müller

                                                                                                                                

 

 

 

 

Roepingenzondag                                                                                        

Ieder jaar wordt op de 4e Zondag van Pasen (30 april) speciaal gebeden om roepingen. Als gedoopten zijn wij allen geroepen de Heer na te volgen. Als zodanig is iedere roeping uniek, onverlet de vele gelijkenissen. Zo zijn er vele vaders en moeders, maar ze zijn allemaal toch verschillend. Roepingen zijn vaak complementair, horen bij elkaar, vullen elkaar aan. In dit verband kunnen we denken aan de heilige Don Bosco, en zijn moeder, die hem steeds geholpen heeft. Haar zaligverklaringsproces loopt nog. Van belang is te zien hoe wij elkander kunnen helpen onze eigen roeping te verstaan en te leven. Vaak zet God mensen op onze weg, welke we als een zegen van God mogen beschouwen. Hoe dan ook, ieder van ons dient de naaste, wanneer de ander zijn roeping leert te onderscheiden.

Ofschoon het God is die “roept”, dikwijls komt “zijn stem” indirect tot ons, en wel doorheen gebeurtenissen en ontmoetingen. Zaak is het te blijven bidden voor roepingen, dat met name jonge mensen gehoor mogen geven aan het “zachte aandringen van de Heer”, om Hem van meer nabij te volgen. Velen hebben hun roeping “gevonden” en mede te danken aan de gebeden van hun ouders en hun (voorbeeldig) geloof.

Pastoor C. Müller