Ze gingen Jezus achterna …

Nu de kersttijd is afgesloten met het feest van Doop van de Heer, keren we in de liturgie terug tot de gewone tijd door het jaar.
In het Evangelie dat op zondag 17 januari wordt gelezen, gaat het over de roeping van de eerste leerlingen. Zo lezen we: In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: Zie, het Lam Gods. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Andreas, de broer van Simon (Petrus), was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: Wij hebben de Messias: -dat vertaald betekent: de Gezalfde- gevonden. Hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots (Petra).
Bijzonder is het om te zien hoe de eerste leerlingen zich direct lieten “vangen” door Hem, die elders tegen hen zegt: Voortaan zult gij vissers van mensen zijn. (Lucas 5, 1-11) Uit de perikoop kunnen we afleiden dat God dikwijls mensen roept m.b.v. anderen, indirect. Daarmee wordt aangegeven hoe voornaam eenieders taak is om als christen te getuigen. Zo bracht Andreas zijn broer Simon naar Jezus toe. Doorheen onze getuigenis kunnen we een ander naar Christus brengen. Weet dan dat God dikwijls anderen benut om ons tot Zich te trekken. Moge dit ook u gegeven zijn.

Pastoor C. Müller

Sint Jozef

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Hij maakte dit bekend op dinsdag 8 december 2020, op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, middels zijn apostolische brief Patris Corde (‘Met een Vaderhart’). Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Het Sint Jozef-jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt e.e.a. in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens paus Franciscus lijken ze daarmee op de heilige Jozef ‘deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is’. De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar een volle aflaat verdienen.

Pastoor C. Müller

Oud en Nieuw

Binnenkort vieren we weer de jaarwisseling, maar anders dan anders, vanwege de lockdown; als het goed is deze keer zonder vuurwerk. Tal van voorziene activiteiten in het nieuwe jaar zullen geen doorgang vinden. In het nieuwe jaar nemen we evenwel diverse dingen mee van het voorbije jaar. Zo gaat dat in een mensenleven, dat zich telkens gespannen weet tussen het verleden én de toekomst, en wel in een roerig heden … dat morgen weer tot het verleden behoort!
Oud en Nieuw moge ons tot nadenken stemmen. Ja, hoe zag het voorbije jaar er uit, wat kunnen we er van leren? Vele zekerheden bijvoorbeeld blijken immers helemaal niet zo zeker. De huidige crisis spoort ons aan tot bezinning. Hoe kunnen wij bijdragen aan een betere wereld? Ja, wordt het niet tijd verder te kijken, voorbij het eigen gelijk? Om te zien naar het grotere plan van God, dat gericht is op ons aller heil … en dat een grote verantwoordelijkheid legt bij ieder van ons? In het Evangelie vinden we daartoe vele handvatten. Van harte wens ik u allen -onverlet de omstandigheden- een gezegend nieuw jaar toe. Dat wij allen meer bedacht mogen zijn op het geheel en minder op de eigen (voorkeurs)positie.

Pastoor C. Müller

Kerstwens 2020

Dit jaar zal Kerstmis voor iedereen anders zijn. Wat voorheen vanzelfsprekend leek, onder meer het bezoek van familie, is thans niet meer mogelijk. De Corona-pandemie werpt ons terug op onszelf. Moge dan het geboortefeest van Jezus Christus u juist nu licht geven, om verder te gaan in het geloof, dat God niet alleen destijds in het duister van een nacht in onze wereld binnentrad, maar ook anno 2020 ons bestaan wilt verlichten en delen. Zoals eens de ster boven Bethlehem de drie koningen het Kind liet vinden in de stal, zo wil Gods Woord ook ons de weg wijzen, om God juist te vinden in deze dagen, waarin tal van gewone zekerheden betrekkelijk blijken.

Van harte wens ik u en de uwen namens het kerkbestuur en alle vrijwilligers toe:
GEZEGENDE KERSTDAGEN & EEN HOOPVOL NIEUWJAAR.

Advent – met Maria onderweg

Gedurende de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis. Met wie kun je dat beter doen dan met Maria, de Moeder van de Heer? Zij is ons gegeven als geestelijke moeder. De heilige Grignion de Montfort leert ons dat we het beste Jezus kunnen leren kennen aan de hand van zijn en onze moeder, de H. Maagd Maria, zij die zonder zonde ter wereld is gekomen. Zij weet als geen ander wie God is. Van haar mogen we leren om open te staan, ontvankelijk te zijn voor het grote geheim van Gods Menswording, dat we met Kerstmis vieren. Misschien is God, is Jezus voor u ver weg, omdat de hemel u mogelijk weinig zegt. Of u hebt zoveel meegemaakt, dat u een en ander niet kunt rijmen met het idee van een liefdevolle God. Moge dan Maria, die voor ons een voorspreker wil zijn, voor u de brug zijn naar Kerstmis.

Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.
Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.
Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.
Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
wat moet ik met de kerstboodschap aan?
Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!

Pastoor C. Müller

De profeet - Johannes de Doper

Een Godsgezant spreekt grote woorden,
bekering, wet en wat niet al.
Ik weet niet of wij dat alles hoorden
maar 't geeft ons vreugde eindeloos, zonder tal.

God heeft hem lief, profeet en afgezant,
Hij roept om hem te volgen, zonder spijt.
De weg gaat open naar Gods Vaderland.
Hij voert ons met de liefde door de aardse tijd.

De stem van de profeet klinkt alle dagen
in ons gehavend leven door.
Die ENE, God komt steeds weer vragen
geef jij ook aan die stem gehoor?

Een bode op de weg, een kind van God
die roept en roept en vrede schept.
Hij zegt: leg in zijn handen heel je
lot wees dan een vrolijk mens die van Gods liefde rept.

Pastoor C. Müller

Weest waakzaam

In de lezingen tijdens de eucharistievieringen op de vier zondagen van de Advent is er veel aandacht voor profeten, voor Johannes de Doper en Maria. De teksten willen niet alleen stilstaan bij het verleden. Ze roepen ons op om het eigen leven af te stemmen op de komst van die Redder. In de drie cycli van het liturgisch jaar wordt tijdens de Advent telkens een andere invalshoek gekozen: A-jaar: vrede; B-jaar: licht; C-jaar: kind. Door met die verschillende accenten rekening te houden, krijgt men een zekere variatie in de benadering van de Advent.
Vanaf 29 november 2020 volgen we in de liturgie het zgn. B-jaar.
Het Evangelie van de 1e zondag van de Advent roept op tot waakzaamheid. Ons leven hier is immers vergankelijk. De Coronapandemie maakt ons er meer van bewust. Meer dan anders dienen we waakzaam te zijn. Niet enkel voor dit leven, maar ook met het oog op dat andere, eeuwige leven. De Advent is bij uitstek een tijd om ons te bezinnen op onze relatie tot God én de naaste. Ja, hoe gaan we om met God? Met onszelf … en hoe verstaan we ons tot de medemens, dichtbij en veraf, in het licht van het Evangelie? Genoeg om over na te denken, genoeg om voor te bidden.

Pastoor C. Müller