Driekoningen

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer is die christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. In België en Nederland wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer steeds op de eerste zondag na 1 januari gevierd. Met dit feest herdenkt men die Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) waarbij de wijzen uit het oosten kwamen, omdat zij een opgaande ster zagen. Daarop gingen zij de koning der Joden zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden. Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het visioen van Bileam, de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24:17). De drie wijzen kregen namen. In het Grieks waren dat Apellius, Amerius en Damascus, in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin, maar ze zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde namen Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren. In veel Zuid-Europese landen is Driekoningen een vrije dag en wordt Driekoningen op de dag zelf gevierd.
De Openbaring van de Heer is het eerste van drie feesten, samen met de Doop van de Heer en de Opdracht van de Heer in de tempel (2 februari), die thuishoren in de kerstcyclus, de tijd van Jezus' kindertijd en jonge jaren.

Pastoor C. Müller

H. Familie

Op zondag 30 december (onder het octaaf van Kerstmis) vieren we het feest van de H. Familie Jezus, Maria, Jozef. Met dit feest wordt door de kerk onze aandacht gevestigd op de grote waarden van huwelijk en gezin. In onze tijd is dit zeer belangrijk, aangezien instituties als huwelijk en gezin steeds meer onder druk komen te staan. De druk komt niet alleen van buiten (het alomtegenwoordige relativisme), maar deze vindt men ook binnen het huwelijk. Op de website katholiekgezin.nl wordt in dit verband gewezen op de bevindingen van katholiek psychiater Richard Fitzgibbons, die onder meer directeur is het Institute for Marital Healing (Instituut voor Huwelijkse Genezing), alsook adviseur van de Pauselijke Raad voor de Clerus. Hij heeft als psychiater duizenden koppels gesproken en uitgebreid over deze onderwerpen geschreven.
Steeds meer huwelijken en gezinnen staan onder druk door controle-drang en gebrek aan vertrouwen, aldus deze psychiater. In een interview met persbureau Zenit vertelt Fitzgibbons over de hedendaagse oorzaken van vertrouwenskwesties, het verschil tussen sterk zijn en controlerend zijn en de specifieke deugden die als een tegengif werken bij deze problemen. “De kwalijkste karaktertrek van de partner die toegeeft aan de controleneiging –en dat kan ieder van ons overkomen– is het behandelen van de ander zonder respect; terwijl die ander een grote gave van God is. Want zo iemand raakt in zichzelf gekeerd en ziet daardoor niet langer het goede in zijn partner”, aldus Fitzgibbons.
“De andere zwakte is snel toegeven aan buitensporige boosheid. Want mensen met controledrang zijn vaak geïrriteerd en neerslachtig omdat men in feite niet in staat is iemand te controleren – we hebben immers allen onze innerlijke kracht en waardigheid ontvangen als kind van God.” Een dergelijke drang schaadt volgens hem “de gezonde, blijmoedige zelfgave in het huwelijk en versterkt zelfzucht, dat een van de belangrijkste gronden is voor controlerend gedrag”. “Vertrouwen en kracht zijn gezonde karaktertrekken”, aldus Fitzgibbons. “Maar die moeten wel in evenwicht gehouden worden door de deugden van vriendelijkheid, bescheidenheid, mildheid, zelfverloochening en geloof. Ik moedig veel sterke echtgenoten aan te bidden tot Sint Petrus voor bescherming, zodat zij in huis geen controlerende leiders zijn.”
Volgens hem wordt de drang naar controleren of domineren grotendeels veroorzaakt door schade aan iemands vermogen te vertrouwen of zich veilig te voelen tijdens de kinderjaren. “Zij voelen zich pas zeker als ze controle hebben, wat natuurlijk nooit lukt.” Die schade werd in het verleden vaak door alcoholisme, ruziënde ouders of een dominante ouder veroorzaakt. Tegenwoordig zijn daar nog bijgekomen de cultuur van het scheiden, kinderopvang, en de epidemie van zelfzucht onder ouders. “Om die controlezucht te overwinnen is het allereerst van belang dat deze aan het licht komt en dat de desbetreffende persoon wil veranderen. De noodzakelijke verandering kan optreden als partners zich ertoe zetten te groeien in hun vertrouwen in God en in je partner door een proces van vergeving van hen die het vertrouwen in de kindertijd hebben geschaad; door het besluit geen controlerend gedrag van de eigen ouder te herhalen; door geregeld te mediteren; dat de Heer de controle heeft; en door te groeien in tal van deugden waaronder respect, geloof, vriendelijkheid, nederigheid, grootmoedigheid en liefde.”
“De rol van het geloof kan een zeer effectieve rol spelen als het gaat om het aanpakken van deze karaktertekorten”, aldus de psychiater. “We hebben opmerkelijke resultaten gezien door de genade van het sacrament van verzoening. We nodigen koppels die met controledrang kampen uit genezing te zoeken in dit krachtig sacrament.” Veel andere relevante info vindt men onder meer op de website: http://www.maritalhealing.com/index.php

Pastoor C. Müller

Kerstmis

Komende zondag vieren we de 4e zondag van de avond (23 december). De dag daarna vieren we ’s avonds in de kerk het geboortefeest van Gods Zoon op aarde. Zo ook op 25 december. Tijdens het Kerstoctaaf bidden we steeds het Eer aan God. Hem willen we prijzen, telkens weer, omdat de Blijde Boodschap zoveel facetten omvat, indachtig onderstaand lied.

Jezus, Licht van de wereld
dat doorbreekt in de donkerste nacht.
Jezus, zicht voor de toekomst
U heeft ons hoop en redding gebracht.

Heer, schijn Uw licht in mij,
zodat het straalt in mij en al het duister wordt verdreven,
ontsteek Uw vuur in mij en zet die warmte vrij
en toon Uw liefde door mijn leven,

Jezus, schijn Uw licht in mij,
Jezus, schijn Uw licht door mij.

Jezus, bron van het leven
waaraan ons hart verzadigd raakt.
Jezus, Woord van de waarheid
dat ons tot licht der wereld maakt.

Heer, schijn Uw licht in mij, zodat het straalt in mij
en al het duister wordt verdreven,
ontsteek Uw vuur in mij, en zet die warmte vrij,
en toon Uw liefde door mijn leven,

Jezus, schijn Uw licht in mij,
Jezus, schijn Uw licht door mij.

Graag wens ik u allen dit hemelse licht toe, alsook gezegende kerstdagen, mede namens het kerkbestuur van Velden-Arcen-Lomm en alle vrijwilligers in de 3 parochies.

Pastoor C. Müller

3e Zondag van de Advent

Meester, wat moeten wij doen? Mensen bestoken Johannes de Doper met vragen. Zo ook tollenaars. Voor iedere groep is er een gepast antwoord, waarin aandacht wordt gevraagd voor juist de ander. Tot de ene groep zegt Johannes: “Wie dubbel kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft”. Tot de tollenaars zegt hij: “Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld”. Tot de soldaten: “Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen”.
Ook wij zouden die vraag thans kunnen stellen: Meester, wat moeten wij doen? Wellicht zijn er ook in ons leven mensen die wij tekort hebben gedaan. Dan is het goed dat te herstellen dan wel aan te vullen. Juist in deze Adventstijd, een tijd van inkeer en ommekeer.

Pastoor C. Müller

Bekering

Bij de periode van de Advent hoort onder meer de persoon van Johannes de Doper. Hij is de wegbereider, die de mensen van zijn tijd oproept tot bekering, met het oog op de komst van de Heer. Hij zal later zelfs Jezus dopen. In het Evangelie van zondag 9 december (2e zondag van de Advent) staat over hem geschreven: “Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharia, die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken.” Zijn gestalte en zijn woorden maken indruk. De mensen beseffen dat deze man Gods waarachtig is. Johannes nu laat zich sturen. Alvorens Gods Woord uit te dragen, stelt hij zichzelf onder het Woord van God. Hij weet zich een geroepene en handelt er naar. Vervolgens roept hij de mensen op te leven naar Gods Woord.
In feite zijn wij als gedoopten allen geroepenen. Daarom is het zaak in deze Advent te luisteren naar de woorden van het Evangelie. Ze werden niet alleen gericht tot de tijdgenoten van Johannes en Jezus, maar zijn sindsdien bestemd voor alle mensen van alle tijden.
Thans worden ook wij geroepen te luisteren naar God, in deze tijd voorafgaande aan het geboortefeest van onze Heer. Daarom ook wordt er in de kerk van Velden op dinsdagavond 18 december (19.00u) een boeteviering gehouden, met het oog op het belang van ons persoonlijk leven. Na afloop kan men dan het sacrament van boete en verzoening (de biecht) ontvangen, bij uitstek dat teken dat verwijst naar onze wil tot bekering.

Pastoor C. Müller

Advent

Komend weekend (1 en 2 dec.) begint de Advent.

Het betreft die periode in het kerkelijk jaar welke vooraf gaat aan Kerstmis, waarin we als gelovigen ons voorbereiden op het geboortefeest van Gods Zoon op aarde. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. De advent begint altijd op de zondag die het dichtst bij het feest van de Heilige Andreas (30 november) valt. De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt wel altijd vier zondagen. Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruikgemaakt van de liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer.
De advent is een mooie tijd om kinderen actief te betrekken en even samen stil te staan om ons op de geboorte van Jezus voor te bereiden. Maak thuis een Adventstafel of Adventshoekje met daarop de Adventskrans en bijv. een kinderbijbel of adventsdagboekje. Eventueel kunt u er een lege stal bij zetten. Zet de figuurtjes er pas de laatste week voor Kerstmis één voor één in. Ontsteek iedere avond één of meerdere kaarsen van de Adventskrans. Een mooie gewoonte is het om bijvoorbeeld na het eten even samen te lezen en te bidden.
Een aandachtspunt in deze periode is dat de Advent een voorbereidingstijd is en niet een vroegtijdig Kerstfeest. In de maatschappij om ons heen wordt op veel plaatsen de hele maand december al Kerst gevierd (denk aan versieringen, kerstbomen, kerstliedjes, kerstvieringen etc.). Mooi is het om de kerstboom met het stalletje pas in de week voor Kerstmis met de kinderen op te zetten. Leg dan het kindje Jezus pas op Kerstavond in de kribbe (na de gezinsmis). In de liturgie vieren we Kerstmis vanaf Kerstavond (24 december) tot en met de zondag na 6 januari (Doop van de Heer).

Pastoor C. Müller

Christus Koning

Komend weekend (24-25 november) vieren we weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw vieren we op die zondag het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Het zgn. kerkelijk jaar wijkt af van het kalenderjaar, het eindigt / begint ongeveer 5 weken eerder dan het gewone jaar.
Na het feest van Christus Koning begint voor de kerk het nieuwe (liturgische) jaar (C) en wel met de Advent, die periode van 4 weken welke voorafgaat aan het geboortefeest van onze lieve Heer. Het feest van Christus, Koning van het heelal brengt de universele heerschappij van God onder onze aandacht. Voor velen is dat helaas niet meer evident. Men ziet God niet en dan bestaat Hij blijkbaar ook niet. Maar is dat ook zo? Daarom hier een kleine anekdote uit het leven van Richard Wurmbrand (zie het artikel dat hoort bij de parochiële filmavond op 29 november). Vele jaren bracht hij door in gevangenissen in Roemenië, toen daar de communisten aan de macht waren. Vaak werd hij bespot om zijn christelijk geloof. Toen eens een van zijn beulen hem vroeg of Jezus Christus überhaupt bestaat, vertelde hij het volgende: “Ik heb de voorbije jaren het sterven meegemaakt van heel wat gevangenen. Daaronder waren gelovigen, maar ook communisten. Het wonderlijke is evenwel dat ten tijde van hun sterven ook de communisten de naam van Jezus prevelde, toen het moment van heengaan was aangebroken. Ja, ik herinner me nog goed hoe eens iemand een uur voor zijn sterven nog de spot dreef met ons heilig geloof, maar niet lang daarna iets zag, wat hem de naam “Jezus” deed prevelen. Ja, God bestaat, of jullie het nu wel of niet waar willen hebben”- aldus Wurmbrand tijdens dat verhoor.

Pastoor C. Müller