Nieuwe religiositeit (3)

Na de vorige editie volgt nu het derde en tevens laatste artikel m.b.t. het thema “Nieuwe religiositeit”, een verzamelbegrip waaronder zaken vallen als Reiki. “Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht').
Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.” (aldus Wikipedia). De kwestie is dan ook, wat gebeurt er eigenlijk, wanneer je een Reiki behandeling ondergaat? Daartoe het navolgende verhaal van ex-Reikimaster Denise Rutten. Ik heb het ingekort omwille van de lengte. “Ik merk dat heel wat Nederlanders met occultisme bezig zijn. In de jaren negentig – de tijden dat ik een New Age-winkel met een healing-praktijk had – zag ik al een explosieve groei. En na die tijd is dat alleen maar door gegaan. Het is belangrijk dat kerken hier meer onderwijs over krijgen. Veel christenen beseffen niet dat occultisme overal in verweven zit”, aldus Denise Rutten. Ze kwam via reiki in het occulte wereldje terecht en vond dat aanvankelijk erg prettig. De consequenties kwamen later. Denise groeide op in een katholiek gezin, maar had weinig met het geloof. Toen ze gesetteld was, kreeg Denise pijn in haar lichaam. De dokter zei: “Je hebt spierreuma en daar kunnen we niets tegen doen.” Ze accepteerde de uitslag niet en kwam per toeval in de paranormale wereld terecht. “Ik kende iemand via mijn kennissen die paranormale gaven had. Hij vertelde dat er genezing mogelijk was.” Hij ging Denise behandelen. “Hij ging mij magnetiseren. Je voelt dan warmte en genezende kracht door je heen stromen. Het gaf me een heel goed gevoel. Ik dacht: Wow, wat geweldig. Ik schafte direct boeken aan van alles wat met reiki te maken had. Dit was bepaald niet goedkoop.” Denise kwam zo in het reikiwereldje terecht en wilde hier in verder. “Mensen om me heen hadden genezingskracht in hun handen en ik ging hier ook helemaal voor. Het was precies wat ik zocht. Op speciale reikiweekenden moest je ingewijd worden en dan kreeg je ook genezende gaven. Speciale reikimasters hielpen daarbij.” Ze maakten een grote indruk op Denise. Een reikimaster wijdde Denise in. “Je moest apart bij hem komen en hij maakt kanalen in je open, zodat je in verbinding kwam met kosmische energie die voor jou beschikbaar was. Op dat moment was je reiki 1: je kon mensen behandelen door hen handen op te leggen en met je gedachtekracht energie overbrengen. Ik ging op die manier ook familie en collega’s genezen.” Als ambitieuze reiki-fanaat ging Denise ook voor reiki 2. “Hiermee kon je mensen op afstand genezen. Tevens kreeg ik ook speciale –peperdure- aura-inwijdingen.” Denise vond het interessant en voelde zich erg belangrijk. Nu ziet ze dat wereldje radicaal anders. “De reiki-krachten komen van gevallen engelen. Ze imiteren de krachten die Gods Geest in zich heeft. Ze gebruiken het niet tot Gods glorie, maar om je ziel te binden aan de duisternis. Ik kreeg wel inzicht in bepaalde patronen van mijn leven, maar aan de andere kant was ik gebonden. Ik had enorme angsten, ik werd een emotioneel wrak. Je gaat van de ene in de andere therapie en het kost bakken met geld. Ook kreeg ik te maken met genezers die op seksueel gebied hun grenzen over gingen.” De jaren van relatieve voorspoed -als reikimaster- kwamen tot een einde toen Denise een New Age-winkel begon in Vlissingen. “Toen we het pand hadden gekocht en ik terugging naar huis werd ik overvallen door enorme migraine. Hoofdpijn, overgeven. Het ging niet over. Ik heb het leven in de occulte wereld tien jaar volgehouden, onder meer met een eigen healingpraktijk. Daarna dacht ik: ik moet hier weg, wat een ellende." Ze ging scheiden van haar man en trok nauw op met een vriendin, die ook reikimaster was geweest. Via de nieuwe vriend van haar vriendin kwam Denise in aanraking met het geloof. “In de occulte wereld is liefde een begrip, een onduidelijke kracht, een bron. Maar de liefde van God is een persoon. Het is van geheel ander kaliber.” Bron: https://cip.nl/39574-ik-had-contact-met-gevallen-engelen

Pastoor C. Müller

Nieuwe religiositeit (2)

In de vorige editie van het Andreasklokje ben ik nader ingegaan op het fenomeen “Nieuwe religiositeit” en het begrip “New Age”. Omwille van een beter begrip volgt hieronder een overzicht, met daarin de verschillen tussen het christelijk geloof en het zgn. Nieuwe Tijdsdenken. In dit schema wordt ook over esoterie gesproken. Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen (o.m. de vrijmetselarij, de rozenkruisers, kaballa, illuminatie, reiki) beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft.
Esoterisch, occult (“verborgen”,“duister) en arcaan (“geheim”) hebben gelijkaardige betekenissen, zijn vaak onderling verwisselbaar

Bovenstaand schema is overgenomen uit het boek: “New Age, Esoterie en Evangelie. Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving”; redactie Jan Minderhoud, Boekencentrum - Zoetermeer 2000 (pagina 183). Van harte beveel ik de lezer het navolgende (recente) boek aan van Steven Bancraz en Josh Peck: The second coming of the New Age (over de verborgen gevaren van de nieuwe religiositeit in het hedendaagse Amerika en haar kerken) (ISBN: 978-1-948014-11-3); juist omdat veel uit de VS “overwaait” en inmiddels ook hier te vinden is.

Pastoor C. Müller

Nieuwe religiositeit (1)

In onze wereld is veel “te koop”, ook op geestelijk en spiritueel vlak. Men spreekt in dit verband tegenwoordig wel over “nieuwe religiositeit”. Met dit begrip worden in feite diegenen bedoeld die zichzelf (nog) als christen beschouwen, maar die tegelijkertijd tal van denkbeelden aanhangen, die haaks staan op dat christelijke geloof. Een bekend voorbeeld betreft het gegeven dat blijkbaar een kwart van de Italianen gelooft in reïncarnatie, terwijl dit onverenigbaar is met het christendom. Nee, we keren dus niet terug in een ander lichaam, om eens (na talloze louteringen - zuiveringen) als een druppel op te gaan in de oneindige zee, die God zou zijn. Een “normale” katholiek gelooft dat hij hier op aarde slechts één leven heeft, dat heel kostbaar is omdat het eeuwigheidswaarde heeft vanwege zijn onsterfelijke ziel; we zijn immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, volgens de Bijbel. Mede daarom heeft God ons toegerust met een geweten (de Bijbel leert bijvoorbeeld dat God de 10 geboden in ons hart heeft gegrift). Zo draagt eenieder verantwoordelijkheid voor de (morele) keuzes die hij maakt in dit leven.

New Age & het Nieuwe Tijdsdenken
Anderen hanteren liever de oudere term “New Age”. Het betreft een “Inbegriff”, dat een heel scala aan opvattingen en denkbeelden omvat uit de wereld van de godsdienst, religie, filosofie en psychologie. Aanhangers van “New Age” zoeken vooral het eigen heil, door gnostische kennis te vergaren (deze is enkel voor ingewijden) en het te zoeken in tal van bewegingen, die vaker iets weg hebben van een sekte. In een verlangen naar verlichting gaat de mens hier vooral zijn eigen weg (die veelal haaks staat op het woord van de Heer: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”- Joh 14:1-31). Men gelooft dan ook niet in een Verlosser (ofschoon men het vaker heeft of “de Christus” en wel in een niet Bijbelse zin), maar gaat een zelfgekozen weg tot moet leiden tot verlossing (van jezelf). In de New Age treft men vaak een vreemde mix aan van tal van denkbeelden; enerzijds elementen uit de grote wereldgodsdiensten, anderzijds uit tal van oosterse zienswijzen. Wat opvalt is dat “New-agers” vaak “open” en “tolerant” lijken, maar dat opeens niet meer zijn als het gaat om het katholieke geloof (mede vanwege haar dogma’s, d.w.z. vaste geloofswaarheden) én het orthodoxe Jodendom.

Wanneer het bijvoorbeeld gaat om semi-medische behandelingen als reflexzonetherapie, irisdiagnostiek en aromatherapie - mag men de vraag stellen: is het ernstig te nemen? Wanneer men terzake Wikipedia raadpleegt, dan blijkt dat de reguliere geneeskunde deze vormen van deze alternatieve holistische “geneeskunde” veelal beschouwt als pseudowetenschappelijk. Anderen hebben het over kwakzalverij, aangezien empirisch bewijs en theoretische onderbouwing ontbreken. Gaat men ook hier dieper op in, dan blijken bepaalde aspecten helemaal niet zo onschuldig. Met name dan als het gaat om bijv. Reiki, of het oproepen van geesten, getuige de verhalen van mensen die jarenlang in de New Age hebben gewerkt en zich inmiddels daarvan bekeerd hebben.

Naast de twee grote hoofdstromingen in de wereld van theologie en geloof onderscheiden we een 3e stroming: het “Nieuwe Tijdsdenken”. Tegenover de katholieke kerk, die vast wil houden aan haar overgeleverde leer, staat de moderne theologie, die veel geloofsopvattingen, die voor het verstand onvatbaar zijn, tot symbool verklaart. Beide stromingen staan dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. Het Nieuwe Tijdsdenken betreft de derde weg in het geloof, aldus de theoloog en predikant Stolp, die zelf sterk geïnspireerd is door het nieuwe tijdsdenken (dat past bij de term New Age). Dit nieuwe denken gaat aldus deze schrijver uit van de volgende inzichten: de zichtbare wereld is slechts een deel van een veel grotere, geestelijke werkelijkheid; tussen de mensen op aarde en de geestelijke wezens (onder meer engelen) is een toenemende betrokkenheid en beïnvloeding merkbaar; de mens ondergaat een verandering in bewustzijn, wordt zich bewust van de goddelijke kern in zichzelf (!) en mag uitzien naar het “Christuslicht” dat tot ons komt.

Om de lezer nader te informeren, zal ik in de komende weken in het Andreasklokje een aantal fenomenen beschrijven die passen bij deze “Nieuwe religiositeit” en het zogeheten “Nieuwe Tijdsdenken”.

Pastoor C. Müller

Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer (Lucas 17,16)

In het Evangelie van zondag 13 oktober (28e zondag door het jaar) gaat het onder meer over dankbaarheid. Jezus geneest tien melaatsen. Slechts één komt er terug om Jezus te danken. Jezus vraagt hem: Waar zijn de 9 anderen?

Voor veel mogen ook wij God dankbaar zijn. De Amerikanen hebben er een spreekwoord voor: Gratitude is the best attitude (Dankbaarheid is de beste houding).
Komend weekend eert de kerk een kardinaal die zij veel dank verschuldigd is, te weten kardinaal John Henry Newman (1801-1890) Deze Engelsman werd in 2010 door Paus Benedictus XVI zalig verklaard. De Paus spreekt normaliter geen zaligverklaring uit, alleen heiligverklaringen. Door deze uitspraak heeft Paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan Engeland willen benadrukken dat hij Newman beschouwt als een rolmodel in een steeds meer geseculariseerde wereld. Zo prees Paus Benedictus de kardinaal voor het verdedigen van de vitale plaats van de openbaringsgodsdiensten in de samenleving. Tijdens een gebedswake in London voorafgaande aan de zaligverklaring op 19 september 2010, zei de paus Benedictus XVI over hem onder meer: “Laat ik beginnen met eraan te herinneren dat Newman, volgens zijn eigen verklaring, het verloop van zijn hele leven terugvoerde op een krachtige bekeringservaring die hij als jongeman had. Het was een onmiddellijke ervaring van de waarheid van Gods woord, van de objectieve werkelijkheid van de christelijke openbaring zoals overgeleverd in de Kerk. Deze ervaring, die tegelijk religieus en intellectueel was, zou zijn roeping een dienaar van het Evangelie te zijn, zijn onderscheiding van de bron van gezaghebbende leer in de Kerk van God, en zijn ijver voor de vernieuwing van het kerkelijk leven in trouw aan de apostolische traditie inspireren. Aan het eind van zijn leven zou Newman zijn levenswerk beschrijven als een strijd tegen de groeiende tendens om religie als een zuiver subjectieve privé-aangelegenheid, een kwestie van persoonlijke mening te zien. Dit is de eerste les die we van zijn leven kunnen leren: in onze dagen, waarin een intellectueel en moreel relativisme de fundamenten van onze samenleving dreigt te ondermijnen, herinnert Newman ons eraan dat wij, als mannen en vrouwen die gemaakt zijn naar beeld en gelijkenis van God, geschapen zijn om de waarheid te kennen, in die waarheid onze ultieme vrijheid en de vervulling van onze diepste menselijke aspiraties te vinden. In één woord, we zijn ertoe bestemd Christus te kennen, die Zelf “de weg, de waarheid en het leven” is (Joh. 14, 6). Newman’s leven leert ons ook dat hartstocht voor de waarheid, intellectuele oprechtheid en echte bekering kostbaar zijn. De waarheid die ons vrijmaakt, kunnen we niet voor onszelf houden; ze vraagt om getuigenis, ze smeekt erom te worden gehoord, en uiteindelijk komt haar overtuigingskracht vanuit haarzelf en niet van de menselijke welsprekendheid of argumenten waarmee ze omkleed kan zijn.” Op zondag 13 oktober zal paus Franciscus Newman heiligverklaren. Daarmee wordt door de kerk de universele betekenis van deze heilige onderstreept.

Pastoor C. Müller

Geef ons meer geloof …

Het betreft een vraag van de leerlingen aan de Heer, aldus het Evangelie van zondag 6 oktober (27e zondag door het jaar). Het antwoord van Jezus is ontnuchterend: Doe je best en weest bescheiden - “Zo is het ook met u; wanneer gij alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; we hebben alleen maar onze plicht gedaan.”
God navolgen gaat zelden langs een bijzondere weg, maar veelal doorheen het leven van alledag, met haar stress, sleur en tal van andere zorgen.
Het is niet zonder reden dat daarom in de eerste lezing staat: “Al blijft het (visioen) uit, geef het wachten niet op, want komen doet het.” Ja, laat je niet van de wijs brengen, maar hou vol en “vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade”, aldus de eerste zin van de 2e lezing van zondag 6 oktober.

Pastoor C. Müller