“Gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad” (Joh. 13,34)

Over de liefde wordt nog steeds heel veel geschreven. Het is de liefde die een mensenleven boven zichzelf verheft, de mens uitdaagt het beste van zichzelf te geven. Zonder liefde kan een mens niet echt leven, maar ook het andere is waar - zonder lief te hebben, verdort de mens, omdat hij door zijn Schepper gemaakt en bedoeld is om zichzelf weg te schenken. De vervulling van zijn leven vindt hij enkel hierin. Wanneer Jezus zijn leerlingen (ons) voorhoudt: “Gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad” (Joh. 13,34), dan wil dit niet zeggen dat Hij ons hiermee overvraagt, maar dat Hij ons herinnert aan onze verheven roeping en opdracht, die vervat ligt in die beroemde zin uit het boek Genesis: “En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”.
Ja, heb lief, niet naar het beeld van de aardse mens, maar naar het beeld zoals God dit zag toen Hij de mens schiep. Vaak menen we niet meer te kunnen geven. Welnu, met Gods liefde vermogen we altijd meer. Ja, Hij wil onze liefde steeds weer aanvullen en vernieuwen, opdat we meer en meer vrucht dragen, gelijk een rank aan een wijnstok, die door de wijnboer wordt gesnoeid met het oog de kwaliteit van de uiteindelijke wijn. Als zodanig is iedere mens voor God “een werk in uitvoering”, zolang we maar met Hem verbonden blijven leven, gelijk de spreekwoordelijke ranken.

Pastoor C. Müller

Roepingenzondag

In het liturgisch jaar kent onze kerk diverse zgn. themazondagen. Zo werd onlangs op 28 april de Zondag van de goddelijke Barmhartigheid gevierd.
Op de 4e zondag van Pasen -12 mei- bidden we als kerk met name voor roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en het permanent diaconaat en wel in het kader van Roepingenzondag. Feitelijk heeft iedere christen een roeping. Het gaat er om deze te ontdekken én … te leven. Daartoe heeft God aan ieder bepaalde talenten geschonken. Roepingen vullen elkaar overigens vaak aan (zijn complementair). Zo kan men de heilige Don Bosco nauwelijks voorstellen zonder zijn “heilige“ moeder Mama Margherita Occhiena. In 2006 werd ze door paus Benedictus XVI eerbiedwaardig verklaard, 150 jaar na haar overlijden. Het zaligverklaringsproces was reeds gestart in 1995.
Goed is te zien hoe wij mensen elkaar beïnvloeden. De manier waarop we leven en omgaan met bijvoorbeeld moeilijkheden, het bepaalt mede het leven van anderen. Heiligen waren en zijn in dit verband mensen die het leven van anderen ingrijpend hebben beïnvloed door hun geloof en toewijding. Het is daarom zinvol ook stil te staan bij de eigen roeping, welke die ook mag zijn. Ja, wat verwacht God van mij? En in hoeverre sluit mijn leven aan bij dat wat God van mij verwacht? Nadenken over de eindigheid van je bestaan hier hoort er ook bij. In het licht van de eeuwigheid kan aan bepaalde lotgevallen zelfs een unieke betekenis gegeven worden. Bidden we dan om licht, dat de H. Geest ons en anderen helpen mag steeds te onderscheiden, om vervolgens te doen wat gedaan dient te worden.

Pastoor C. Müller

Meimaand – Mariamaand

In de maand mei eren we als Kerk van oudsher Maria, de Moeder van de Heer. En dat is goed en heilzaam, aldus de grote Marialoog - de heilige Louis Marie Grignion de Montfort (+ 1716). In zijn bekende werk: “De ware Godsvrucht” schrijft hij onder meer: “Mijn bedoeling was aan te tonen, dat het gebrek aan kennis van Maria een van de redenen is waarom ook Jezus Christus niet naar behoren wordt gekend. Indien de wereld eens Jezus Christus volledig zal kennen en zijn heerschappij aanvaarden, dan zal dat een gevolg zijn van het feit, dat men de allerheiligste Maagd Maria beter heeft leren kennen en zich onder-worpen heeft aan haar heerschappij.” (no. 13). Hierbij is het tevens van belang te weten dat alle genaden van Godswege door haar handen gaan. “God, de heilige Geest heeft aan Maria, zijn trouwe Bruid, zijn onuitsprekelijke gave geschonken. Hij koos haar uit tot uitdeelster van zijn bezit, zodat zij al zijn gaven en genaden wegschenken kan en het recht heeft vrij te beslissen over personen, hoeveelheid, wijze van schenking en tijdstip. Er daalt geen enkele gunst van de hemel naar de aarde of ze gaat door haar maagdelijke handen. Zo is nu eenmaal Gods heilige wil: dat wij alles door Maria zouden ontvangen.” (no. 25)

Gebed
God, Gij hebt ons Maria gegeven als moeder; schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis, en aan ons allen heil en vrede. Dank zij U is Maria vol van genade; schenk ons allen de blijdschap van Uw overvloedige genade. Maak Uw Kerk één van hart en één van ziel in ware liefde, en laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de Hemel; neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van Uw Rijk, samen met alle heiligen. Amen.

 


Pastoor C. Müller

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid - Jezus, ik vertrouw op U.

De Poolse Helena Kowalska komt als derde van uiteindelijk tien kinderen ter wereld en wel op 25 augustus 1905. Twintig jaar oud treedt zij in bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid en kiest als kloosternaam zuster Maria-Faustina. Enkele jaren later verschijnt de lijdende Heer aan haar en vraagt of zij zich helemaal aan Hem wil geven. Zuster Faustina vertelt haar biechtvader over haar hemelse bezoeken. Hij gebiedt haar de boodschappen van de hemel op te schrijven, iets wat Jezus later zal bevestigen. Zuster Faustina geeft zich met hart en ziel aan de Heer. Eens is Jezus zo verdrietig, het gebrek aan vertrouwen verscheurt Hem. Hij vraagt 'zijn zuster' de wereld te vertellen van zijn barmhartigheid. De grootste zondaar heeft het meeste recht op zijn barmhartigheid. De priesters moeten spreken over zijn barmhartigheid. Er zal geen vrede zijn als het mensdom niet nadert tot zijn onuitputtelijke barmhartigheid. Jezus vertelt hoe wij zijn barmhartig-heid kunnen verkrijgen. Zuster Faustina ziet een afbeelding van de Heer met twee stralen vanuit zijn Hart en daaronder geschreven 'Jezus ik vertrouw op U'. Jezus belooft dat degenen die deze afbeelding op aarde vereren niet verloren zullen gaan. Ook moeten de mensen weer een kinderlijk vertrouwen in Hem krijgen. Verder wil Jezus dat op de eerste zondag na Pasen (Beloken Pasen) het feest van de Goddelijke barmhartigheid wordt ingevoerd. Wie op deze bijzondere dag biecht en communiceert, krijgt kwijtschelding van alle zonden en zal overstelpt worden met genaden. Al zijn de zonden nog zo afschuwelijk, op die dag zal Hij vergeving schenken.
Faustina weet dat de prijs voor haar liefde het lijden is. Door haar “ja” brengt zij talloze zondaars terug bij God. Op 5 oktober 1938 sterft Faustina aan tuberculose, ze is dan 33 jaar oud. In 1965 leidt de Poolse kardinaal Karol Wojtyla het zaligverklaringsproces in. Achtentwintig jaar later, op de eerste zondag na Pasen in 1993, verklaart hij als paus Johannes Paulus II haar zalig. In het heilig jaar 2000 wordt ze op Beloken Pasen heilig verklaard en maakte de paus door de instelling van het feest van Barmhartigheid Gods voorspelling in Faustina's dagboek waar: "Aan haar zal de vonk ontspringen die de wereld op Mijn wederkomst zal voorbereiden."

Pastoor C. Müller

Sterven en verrijzen van de Heer

Tijdens de Goede Week staan we stil bij het lijden en sterven van onze Redder en Heer. Na Goede Vrijdag vieren we ’s anderdaags in de avond de Paaswake. Dan, alsook op Paaszondag staan we stil bij de opstanding van Jezus uit de dood. Gedurende de Paastijd - deze omvat 50 dagen - horen we verhalen uit de Schrift die ons vertellen hoe de verrezen Heer zijn leerlingen nabij was. Ze leren zo verder te kijken dan dit leven. Dit nu wordt ook van ons verwacht, dat we als gelovigen verder zien dan wat ons verstand ons vertelt. Daarom wordt ook geloof gevraagd. Met ons verstand zien we immers veelal ten dele. Jezus’ verrijzenis nu overstijgt dit menselijk denken. Zelfs voor de leerlingen was het aanvankelijk allemaal onwerkelijk, terwijl zij de Heer hebben meegemaakt, Hem konden zien en aanraken. Daarom is het niet vreemd te zien dat mensen van latere generaties vaker gereserveerd stonden tegenover Jezus’ opstanding. Wij kennen de dood als absoluut. Dat iemand uit de dood opstaat, die het zelf voorzegd heeft, is voor velen dan ook niet te vatten.
Voor de kerk vormt Pasen feitelijk een bevestiging van Godswege, dat Jezus niet enkel een bijzonder mens was en is, maar God zelf. Doorheen zijn lijden, sterven en verrijzen heeft Jezus de afstand overbrugd tussen God de Vader en ons mensen. Pasen is dan ook wezenlijk voor ons geloof. Het bekrachtigt in feite alles wat Jezus hier op aarde voor ons mensen heeft gedaan. Van belang is het dit te blijven overwegen, zodat wij de liefde van de Vader en de Zoon leren zien als relevant voor het eigen bestaan.

Graag wens ik u en de uwen een zegenrijke Goede Week toe, alsook een Zalig Pasen, mede namens het kerkbestuur en alle vrijwilligers in de drie parochies.

Pastoor C. Müller

Palm - / Passiezondag

Komend weekend vieren we Palmzondag, de dag waarop in de kerk het Passieverhaal volgens Lucas wordt voorgelezen. Op Goede Vrijdag wordt traditiegetrouw het Passieverhaal volgens Johannes voorgelezen, tijdens de Herdenking van het lijden en sterven van de Heer.
Het woord “passie” heeft een meervoudige betekenis. Het verwijst naar iemands liefde en hartstocht, alsook naar zijn vurigheid en ijver, en iemands bereidheid te lijden voor de ander uit liefde. Jezus nu heeft uit liefde voor ons heel veel geleden.
Boeiend is te lezen wat de Fransman Blaise Pascal (christelijk filosoof, theoloog en apologeet) daarover heeft geschreven in zijn “Pensées”. Ondanks ziekte en zeer zware hoofdpijnen, hield hij zich bezig met het bestuderen van de Bijbel en de kerkvaders. Pascal schrijft dat Jezus op allerlei manieren is gekweld in Zijn leven. In Zijn doodsstrijd zoekt Jezus steun bij Zijn drie liefste vrienden, maar zij slapen.
Jezus nu vraagt van Zijn discipelen voortdurende waakzaamheid. Dat wij staande mogen blijven. Waken en bidden, het is voor de meesten moeilijk. Het is mede daardoor dat Jezus in doodsstrijd is, ook vandaag, aldus Pascal. Het mag ons aan het denken en … bidden zetten.

Pastoor C. Müller

Schijn van heiligheid …

Het Evangelie van de 5e zondag van de Veertigdagentijd (7 april) vertelt ons het verhaal van de overspelige vrouw. Zij wordt naar Jezus gebracht. Feitelijk wordt zij gebruikt door diegenen die Jezus willen strikken, en wel door middel van een vraag: (Dit zegt Mozes) … “Maar wat zegt Gij ervan?” Zij hopen stiekem Hem ergens van te kunnen beschuldigen.
Jezus evenwel laat zich niet vangen. Hij merkt op: “Laat degenen die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen”. Jezus doorziet hun zelfingenomenheid en brengt deze aan het licht. De Schriftgeleerden en Farizeeën druipen een voor een af.
Het Evangelie prikkelt ons om na te denken. Hoe vaak gebruiken wij niet een ander om de eigen vermeende superioriteit beter te laten uitkomen?
Het gaat bij voorkeur dan onder het mom van een zgn. goede zaak, terwijl de achterliggende houding allesbehalve zuiver is. Beter is het je af te vragen: hoe “zuiver” en “oprecht” ben ik zelf eigenlijk? God immers doorgrondt hart en nieren.

Pastoor C. Müller