Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer (Lucas 17,16)

In het Evangelie van zondag 13 oktober (28e zondag door het jaar) gaat het onder meer over dankbaarheid. Jezus geneest tien melaatsen. Slechts één komt er terug om Jezus te danken. Jezus vraagt hem: Waar zijn de 9 anderen?

Voor veel mogen ook wij God dankbaar zijn. De Amerikanen hebben er een spreekwoord voor: Gratitude is the best attitude (Dankbaarheid is de beste houding).
Komend weekend eert de kerk een kardinaal die zij veel dank verschuldigd is, te weten kardinaal John Henry Newman (1801-1890) Deze Engelsman werd in 2010 door Paus Benedictus XVI zalig verklaard. De Paus spreekt normaliter geen zaligverklaring uit, alleen heiligverklaringen. Door deze uitspraak heeft Paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan Engeland willen benadrukken dat hij Newman beschouwt als een rolmodel in een steeds meer geseculariseerde wereld. Zo prees Paus Benedictus de kardinaal voor het verdedigen van de vitale plaats van de openbaringsgodsdiensten in de samenleving. Tijdens een gebedswake in London voorafgaande aan de zaligverklaring op 19 september 2010, zei de paus Benedictus XVI over hem onder meer: “Laat ik beginnen met eraan te herinneren dat Newman, volgens zijn eigen verklaring, het verloop van zijn hele leven terugvoerde op een krachtige bekeringservaring die hij als jongeman had. Het was een onmiddellijke ervaring van de waarheid van Gods woord, van de objectieve werkelijkheid van de christelijke openbaring zoals overgeleverd in de Kerk. Deze ervaring, die tegelijk religieus en intellectueel was, zou zijn roeping een dienaar van het Evangelie te zijn, zijn onderscheiding van de bron van gezaghebbende leer in de Kerk van God, en zijn ijver voor de vernieuwing van het kerkelijk leven in trouw aan de apostolische traditie inspireren. Aan het eind van zijn leven zou Newman zijn levenswerk beschrijven als een strijd tegen de groeiende tendens om religie als een zuiver subjectieve privé-aangelegenheid, een kwestie van persoonlijke mening te zien. Dit is de eerste les die we van zijn leven kunnen leren: in onze dagen, waarin een intellectueel en moreel relativisme de fundamenten van onze samenleving dreigt te ondermijnen, herinnert Newman ons eraan dat wij, als mannen en vrouwen die gemaakt zijn naar beeld en gelijkenis van God, geschapen zijn om de waarheid te kennen, in die waarheid onze ultieme vrijheid en de vervulling van onze diepste menselijke aspiraties te vinden. In één woord, we zijn ertoe bestemd Christus te kennen, die Zelf “de weg, de waarheid en het leven” is (Joh. 14, 6). Newman’s leven leert ons ook dat hartstocht voor de waarheid, intellectuele oprechtheid en echte bekering kostbaar zijn. De waarheid die ons vrijmaakt, kunnen we niet voor onszelf houden; ze vraagt om getuigenis, ze smeekt erom te worden gehoord, en uiteindelijk komt haar overtuigingskracht vanuit haarzelf en niet van de menselijke welsprekendheid of argumenten waarmee ze omkleed kan zijn.” Op zondag 13 oktober zal paus Franciscus Newman heiligverklaren. Daarmee wordt door de kerk de universele betekenis van deze heilige onderstreept.

Pastoor C. Müller

Geef ons meer geloof …

Het betreft een vraag van de leerlingen aan de Heer, aldus het Evangelie van zondag 6 oktober (27e zondag door het jaar). Het antwoord van Jezus is ontnuchterend: Doe je best en weest bescheiden - “Zo is het ook met u; wanneer gij alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; we hebben alleen maar onze plicht gedaan.”
God navolgen gaat zelden langs een bijzondere weg, maar veelal doorheen het leven van alledag, met haar stress, sleur en tal van andere zorgen.
Het is niet zonder reden dat daarom in de eerste lezing staat: “Al blijft het (visioen) uit, geef het wachten niet op, want komen doet het.” Ja, laat je niet van de wijs brengen, maar hou vol en “vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade”, aldus de eerste zin van de 2e lezing van zondag 6 oktober.

Pastoor C. Müller