Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?

Bovenstaande vraag is ontleend aan het Evangelie van de 26e zondag door het jaar (zondag 27 sept.). Jezus vertelt zijn gehoor een verhaal over een vader die 2 zonen had. Tot de eerste zei de vader: “Ga vandaag werken in mijn wijngaard.” Goed vader – zei de zoon, maar hij deed het niet. De andere zoon merkte op: “Neen, ik wil niet”. Later kreeg hij spijt en ging toch. Jezus vroeg daarop aan zijn gehoor: “Wie van de twee heeft nu de wil van de vader gedaan?”. De parabel wil ook ons aan het denken zetten. Ja, hoe gaan we om met dat wat God ons opdraagt? Er wordt hier immers niet gesproken over ‘vragen’. Nee, het is een opdracht: “Ga vandaag werken in mijn wijngaard.”
We kunnen ons mogelijk herkennen in beide zonen. De ene keer zeggen we iets toe, maar handelen er niet naar. Of we laten het aanvankelijk afweten, om in 2e instantie toch dat te doen wat ons is opgedragen. Van belang is te zien dat God van ieder van ons iets verwacht. In elke opdracht zit feitelijk een les verborgen; het is door het te doen, dat we gaandeweg ontdekken wie wij zelf zijn en wat onze (on)mogelijkheden zijn; maar ook en vooral wie God is. Door Gods wil te volbrengen, zal God ons zegenen. Op onze beurt zullen wij -door het goede te doen- dat God van ons verlangt- een zegen zijn / worden voor anderen.

Pastoor C. Müller

Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?
Bovenstaande vraag staat in die parabel, welke wordt voorgelezen op zondag 20 sept. 2020, waarin een landeigenaar ingaat op een vraag van een dagloner, die meent recht op meer te hebben (dan wat vooraf was overeengekomen), dan diegene die slechts één uur heeft gewerkt, terwijl hijzelf de hele dag heeft gewerkt.
God nu geeft ieder het zijne. Daarbij is het goed nimmer te vergelijken, want ieder mens is uniek. God alleen kent ieder van ons ten volle en geeft ieder het zijne, naar Zijn goeddunken. Pas in de hemel zullen we zien waartoe alles heeft gediend en hoe elk offer, elke daad van liefde zijn betekenis heeft. Staar u dus niet blind op enkel deze werkelijkheid. Wij zien immers heel veel niet, terwijl God dat wel ziet. Het oordeel is aan de Heer, die als geen ander weet wie we zijn, hebben gedaan, dan wel hebben nagelaten. Ogenschijnlijk zijn er heel wat minderbedeelden op aarde. Voor God evenwel zijn ze vaak van grotere betekenis, dan hen die zogenaamd veel hebben, en menen zichzelf te kunnen redden. De apostel Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs (1,26-29) er het volgende over: “Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.”

Pastoor C. Müller

Vergeef!

In het Evangelie van de 24e zondag door het jaar (13 sept.) gaat het over vergeven en wel naar aanleiding van een vraag van Petrus: “Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal.” Als christenen dienen we steeds te vergeven, indachtig God zelf, wiens liefde geen grenzen kent. Als er iemand is, die weet hoe zwaar het kan zijn om te vergeven, dan is het Jezus zelf wel. Toch liet Hij niet na vanaf zijn kruis te zeggen: “Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen.” (Luc. 23,34)
In een commentaar schreef iemand: Ja, ook voor ons –en voor zoveel andere mensen– is dat gebed gebeden: Vader, vergeef hun, geef nog tijd van genade, tijd van bekering, tijd om het Evangelie te leren kennen en Jezus als Verlosser en Heer te aanvaarden, tijd om te gaan geloven.
Vergeving heeft weliswaar betrekking op wat is gebeurd (en schijnbaar achter ons ligt); maar richt zich vooral op het nu en onze toekomst. Zonder vergeving is iedere toekomst beladen. Iemand die bepaald wordt door zijn verleden, zijn wrok, blijft er aan vastzitten (terwijl hij het juist wil vergeten), totdat hij bereid is de ander te vergeven. Daarom: Vergeef! Het kan heel veel vergen, maar vergeet niet; het meetorsen van het verleden kost ook heel wat. Vergeven kunnen mensen vaak pas als ze zelf Gods vergeving hebben leren kennen én aannemen. Zonder God is vergeving schenken haast ondenkbaar. Zo zei iemand ooit: Ik kan er met mijn hoofd niet bij hoe vergeven nu kan helen. Toch is dat juist waar! Vergeving ontvangen en schenken – het brengt heling. Om te kunnen vergeven kan het helpen het Onze Vader vaker langzaam te bidden en te overwegen, met name: “vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.

Pastoor C. Müller

Ben ik mijns broeders hoeder? (Gen.4,9)

In het Evangelie van de 23e zondag door het jaar (6 sept.) wijst Jezus zijn leerlingen op de heilige plicht om de ander te helpen weer de rechte weg te bewandelen. Zo staat er: “Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar”.
De zogeheten “broederlijke vermaning” dient niet zozeer om de ander terecht te wijzen, maar hem te behouden, met het oog op zijn zielenheil. Zij veronderstelt een waarachtige naastenliefde en een goede zelfkennis bij diegene die de ander “vermaant”. Wil een boot haar bestemming bereiken dan dient de schipper koers te houden. De kapitein dient zonodig bij te sturen, mede vanwege de mensen op zijn schip. Wij mensen kunnen soms ook onze eindbestemming uit het oog verliezen en verdwalen, indachtig de parabel van het verloren schaap. Dan is het goed dat er anderen zijn om ons weer op weg te helpen en bij te staan.
Relevant hierbij is ook de eerste lezing van dezelfde zondag, waar God de profeet wijst op het volgende: “Zo spreekt de Heer: Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als Ik tot de boosdoener zeg: Jij, boosdoener, jij moet sterven! en als gij dan uw mond niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered.”
Welnu, wat destijds gold, geldt ook anno 2020. Omdat we heden ten dage gewend zijn onze eigen gang te gaan, en vaak menen “iedereen in zijn waarde te (moeten) laten” -dat soms eerder getuigt van onverschilligheid dan echt respect voor die ander- houden we vaak maar onze mond. Respect evenwel betekent ook dat je de ander durft te wijzen op de gevolgen van een welbepaalde keuze. Daarbij loopt men het risico dat die ander je mogelijk voortaan zal mijden. Van belang is steeds verder te kijken dan het hier en nu en oog te hebben voor het heilsplan van God, dat dikwijls haaks staat op “de wijsheid van hen die werelds denken”. Wat te denken van een vader die nooit iets durft te zeggen, terwijl je van hem mag verwachten dat hij zijn kinderen bijstuurt als hij dat nodig acht met het oog op de toekomst van zijn kinderen? Het zou raar zijn als hij –om wat voor reden dan ook– dan zou zwijgen (indachtig de eerste lezing). De geschiedenis is hierin ook onze leermeester. Daarom tot besluit een bekend citaat van de Ierse filosoof Edmund Burke: “Het enige dat nodig is voor het zegevieren van het kwaad is dat goede mensen niets doen.”

Pastoor C. Müller

Dat verhoede God, Heer!

Het betreft de reactie van de apostel Petrus, toen Jezus sprak over zijn naderend lijden en sterven (zie het Evangelie van de 22e zondag door het jaar – 30 aug.). Petrus reageert impulsief en moet er niet aan denken dat Jezus weldra zijn leven zal geven. Als hij terug zou kijken, zou hij wellicht meer zien dan enkel het moment waarop hij dit zei. Petrus wil het niet waar hebben. Nee, dat mag niet gebeuren. Terwijl Jezus juist gekomen is om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Jezus wijst Petrus dan ook terecht en wel met strenge woorden: “Ga weg, satan, terug. Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.
” Het mag ons aan het denken zetten. Ja, bestaat er zoiets als “goedkope genade”? Nee dus, onze verlossing heeft Jezus heel veel gekost. Zijn bovenmenselijk lijden betreft de prijs die Hij bereid was te voldoen. Het was en is de weg die de Heer even verder ook ons wijst: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.” Het is door te geven (m.n. onze voorkeur), en los te laten, dat we pas echt iets gaan begrijpen van dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd. Hij kwam niet om zijn eigen wil te doen, maar die van de Vader. In die overgave kon Hij het kruis aannemen. Zonder die overgave zou Hij het niet hebben kunnen volbrengen, noch de martelaren na Hem.

Pastoor C. Müller

Gij zijt Petrus …

In het Evangelie van de 21e zondag door het jaar (23 aug.) horen we hoe Jezus tot Simon Petrus spreekt, nadat deze tot Hem gezegd had: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God: “Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus en op deze steenrots (“petra”) zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen.”
Jezus richt Zich hier tot Petrus, en allen die na hem het Petrusambt zullen vervullen, en houdt hem en de kerk drie dingen voor:

1) “Gij zijt Kefa” (Aramees): Gij zijt rots, vandaar “Petrus, Pierre” (steen). Het is een naam die normaal voor God gereserveerd was zoals we in de psalmen horen: “Gij zijt mijn rots en mijn burcht.” Een rots is duurzaam en betrouwbaar; ze beweegt niet in de golven. Op die rots zal Jezus ZIJN geloofsgemeenschap, zijn kerk bouwen. Het is dus niet de Kerk van Petrus, of van Paulus, of van wie dan ook, maar bovenal ZIJN Kerk. Daar kunnen de krachten van het kwaad niet tegenop. Petrus nu is geroepen de kerk te dienen.
2) Jezus zegt hem tevens: “Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der Hemelen.” Die uitdrukking verwijst naar de sleutel van het huis van David in de eerste lezing, waar staat: “Als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit zal niemand opendoen.” Wie de sleutels heeft van het huis of van de stadspoort, die weet ook wie hij binnen en buiten laat. De sleutelmacht is ook hier een “sleuteldienst” tot welzijn van de Gemeenschap der Kerk. 3) Jezus geeft Petrus tenslotte ook “de macht om te binden en te ontbinden”. Het gaat om een totaliteit aan verantwoordelijkheid, die hem als dienst aan de Kerk wordt toevertrouwd. Het is een historische uitspraak die we moeten begrijpen in het licht van die andere woorden van Jezus: zoals kort vóór Petrus’ verloochening: “Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou wankelen; maar als ge eenmaal terug tot u zelf zijt gekomen, bevestig dan uw broeders”. Petrus moet voortaan altijd zijn collega-apostelen (lees: bisschoppen) steunen en bemoedigen.

Met het oog op zijn bijzondere verantwoordelijkheden bidt iedere priester tijdens elke H. Mis voor de paus als opvolger van Petrus. Graag beveel ik onze paus ook aan uw gebed aan.

Pastoor C. Müller

De aanhouder wint …

In het Evangelie van zondag 16 augustus (20e zondag door het jaar) dringt een Kananese (“heidense”) vrouw bij Jezus aan, want haar dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Aanvankelijk geeft Jezus geen antwoord. De leerlingen merken op: Stuur haar toch weg! Want de vrouw blijft ons achterna lopen. Het lijkt er op alsof de vrouw niet gehoord wordt. Maar ze geeft niet op. Daarbij toont zij zich vindingrijk. Haar volhardend geloof bewerkt dat Jezus haar verzoek verhoort. Hij geeft haar te kennen: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” Van dat ogenblik was haar dochter genezen.
Het verhaal wil ook ons bemoedigen. Al staan we misschien ver van de Heer af, of lijkt Hij ons misschien niet te horen; geef niet op. Maar heb vertrouwen. God verhoort, ook al is het niet direct en soms anders dan wij wensen. Van belang is te zien dat God ook bij ons vooral waarachtig geloof wil zien. We zien het meer dan eens in het Evangelie als Jezus mensen geneest. Hij merkt dan vaker op: Uw geloof heeft u genezen. Jezus wil geen oppervlakkig geloof, dat afhaakt als de mens niet direct zijn zin krijgt. Laat u dus niet van de wijs brengen, maar hou vol, zoals de Kananese vrouw. Zij liet zich niet wegsturen, noch ontmoedigen. Maar bleef de Heer nabij.

Pastoor C. Müller