Advent – met Maria onderweg

Gedurende de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis. Met wie kun je dat beter doen dan met Maria, de Moeder van de Heer? Zij is ons gegeven als geestelijke moeder. De heilige Grignion de Montfort leert ons dat we het beste Jezus kunnen leren kennen aan de hand van zijn en onze moeder, de H. Maagd Maria, zij die zonder zonde ter wereld is gekomen. Zij weet als geen ander wie God is. Van haar mogen we leren om open te staan, ontvankelijk te zijn voor het grote geheim van Gods Menswording, dat we met Kerstmis vieren. Misschien is God, is Jezus voor u ver weg, omdat de hemel u mogelijk weinig zegt. Of u hebt zoveel meegemaakt, dat u een en ander niet kunt rijmen met het idee van een liefdevolle God. Moge dan Maria, die voor ons een voorspreker wil zijn, voor u de brug zijn naar Kerstmis.

Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.
Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.
Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.
Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
wat moet ik met de kerstboodschap aan?
Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!

Pastoor C. Müller

De profeet - Johannes de Doper

Een Godsgezant spreekt grote woorden,
bekering, wet en wat niet al.
Ik weet niet of wij dat alles hoorden
maar 't geeft ons vreugde eindeloos, zonder tal.

God heeft hem lief, profeet en afgezant,
Hij roept om hem te volgen, zonder spijt.
De weg gaat open naar Gods Vaderland.
Hij voert ons met de liefde door de aardse tijd.

De stem van de profeet klinkt alle dagen
in ons gehavend leven door.
Die ENE, God komt steeds weer vragen
geef jij ook aan die stem gehoor?

Een bode op de weg, een kind van God
die roept en roept en vrede schept.
Hij zegt: leg in zijn handen heel je
lot wees dan een vrolijk mens die van Gods liefde rept.

Pastoor C. Müller

Weest waakzaam

In de lezingen tijdens de eucharistievieringen op de vier zondagen van de Advent is er veel aandacht voor profeten, voor Johannes de Doper en Maria. De teksten willen niet alleen stilstaan bij het verleden. Ze roepen ons op om het eigen leven af te stemmen op de komst van die Redder. In de drie cycli van het liturgisch jaar wordt tijdens de Advent telkens een andere invalshoek gekozen: A-jaar: vrede; B-jaar: licht; C-jaar: kind. Door met die verschillende accenten rekening te houden, krijgt men een zekere variatie in de benadering van de Advent.
Vanaf 29 november 2020 volgen we in de liturgie het zgn. B-jaar.
Het Evangelie van de 1e zondag van de Advent roept op tot waakzaamheid. Ons leven hier is immers vergankelijk. De Coronapandemie maakt ons er meer van bewust. Meer dan anders dienen we waakzaam te zijn. Niet enkel voor dit leven, maar ook met het oog op dat andere, eeuwige leven. De Advent is bij uitstek een tijd om ons te bezinnen op onze relatie tot God én de naaste. Ja, hoe gaan we om met God? Met onszelf … en hoe verstaan we ons tot de medemens, dichtbij en veraf, in het licht van het Evangelie? Genoeg om over na te denken, genoeg om voor te bidden.

Pastoor C. Müller

Count your blessings …

In tegenstelling tot het gewone kalenderjaar, eindigt het zgn. kerkelijk jaar altijd eerder en wel 5 weken voor Kerstmis, een week voor de eerste zondag van de Advent, die het begin van een nieuw kerkelijk jaar markeert. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we traditiegetrouw het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. In menig parochie wordt dan stilgestaan bij het voorbije jaar. Veel is er immers om voor te danken. In Amerika kent men het gezegde: “Count your blessings”; het betekent: “Tel je zegeningen”. In Nederland zeggen we in dit verband wel vaker: “Het glas is niet half leeg, maar half vol”
Ja, waar let je op, als het tegenzit?
Het interessante is dat mensen bij tegenslag vaak meer oog krijgen voor hun zegeningen, ook al zien ze die niet direct als komende van boven. Voor gelovige mensen is dit trouwens ook niet altijd evident. Vaak zien ook zij eerder dat wat ontbreekt, dan dát wat ze wel hebben. Een andere kwestie is: Hoe breed kijken we? Mensen in andere landen zijn dikwijls veel slechter af, als het gaat om Corona en alles wat ermee verband houdt.
Daarom … tel je zegeningen! Heel wat mensen hebben inmiddels geleerd om te gaan met minder en ontdekken dat ze best veel onnodige zaken bezitten. De coronacrisis heeft menigeen meer bewust doen zijn van de betrekkelijkheid van waarden en zaken, waarvan we dachten niet zonder te kunnen. Welnu, onder druk wordt veel vloeibaar. Het is iets om te overwegen. Maar ook om het in groter verband te beschouwen, omdat alles een plaats heeft in Gods heilsplan, ook dat wat we niet altijd begrijpen. Derhalve, zeg niet “half leeg”, maar zie de potentie van wat je wél hebt en … koester dat.

Pastoor C. Müller

Welke talenten heb je … en wat doe je ermee?

Een van de bekendste parabels uit het Evangelie betreft de gelijkenis over de talenten (Mt.25,14-30). Er was eens een man die zijn bezit aan zijn dienaars toevertrouwde alvorens naar het buitenland te gaan. Een kreeg 5 talenten, de ander twee en de derde één; ieder naar zijn bekwaamheid. Later keert hij terug en roept zijn dienaren bij zich. Wat zouden zij met zijn vermogen hebben gedaan?
Eén talent stond destijds gelijk aan het loon voor 6.000 werkdagen van een dagloner. Omgerekend gaat het om ongeveer de waarde van 25 jaarsalarissen. Bij 5 talenten gaat het om 125 jaarsalarissen. Stel je eens voor … wat voor goeds zou jij daarmee allemaal kunnen doen?
De eerste dienaar weet van de 5 talenten 10 te maken. Voor de eigenaar betekent het onder meer dat hij van de verdiensten 125 mensen een jaar lang zou kunnen voorzien van alle basisbehoeften.
De parabel mag ons aan het denken zetten. Ja, wat doen wij met dat wat God ons in beheer heeft gegeven? Maar ook, zie eens hoe door jouw inzet het leven van anderen ten goede is veranderd doordat jij met je talenten hebt gewoekerd, die God aan ieder van ons heeft gegeven, mede ten bate van anderen?
Soms weten mensen niet goed waarin zij getalenteerd zijn. Welnu, je ontdekt het maar door gewoon te beginnen, je best te doen en God te vragen je daarbij te helpen. Het zijn immers Zijn talenten die Hij jou in beheer heeft gegeven. Maar dat niet alleen. Onze Schepper en Heer houdt daarbij steeds rekening met eenieders bekwaamheid en eenieders geloof. Het is aan ons om er iets mee te doen. Want dat verwacht God van ons. Hij wil dat ons leven tot zegen wordt voor anderen. Moge de Heer dan uw werk en inzet zegenen, ten bate van u, de uwen en derden, en tot meerdere eer en glorie van God.

Pastoor C. Müller