Goede Week                                                                                                

Met Palmzondag (2 april) begint de Goede Week. We gedenken dan de intocht van de Heer in Jeruzalem; het Passieverhaal wordt eveneens voorgelezen. Omdat Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag deel uitmaken van het zgn. Paastriduüm, worden alle vieringen op die dagen in één kerk gehouden, te weten die van Velden.

Bij de voorbereiding op Pasen hoort o.m. de boeteviering. Deze vindt plaats op dinsdag 28 maart om 19.00u in de kerk van Velden, en wel voor de parochianen van Velden, Arcen en Lomm. De boeteviering betreft geen alternatief voor de biecht, maar dient enkel als voor-bereiding op het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht). Daarover heeft Paus Benedictus XVI tijdens een toespraak, welke hij hield tijdens een audiëntie op 6 april 2006, het volgende gezegd:

“Dierbare broeders en zusters, opdat de viering van het Paasfeest vruchtbaar kan zijn, vraagt de Kerk aan de gelovigen in deze dagen te naderen tot het Boetesacrament, dat voor ieder van ons een soort dood en opstanding betekent. In de antieke christelijke gemeenschap werd op Witte Donderdag de ritus van de verzoening met de boetelingen gehouden, onder voorzitterschap van de Bisschop. De geschiedkundige situatie heeft zich zeker gewijzigd, maar de voorbereiding op het Paasfeest door een goede biecht blijft belangrijk om het feest echt te vieren. Ze geeft ons namelijk de mogelijkheid ons leven opnieuw te beginnen en in de vreugde van de Opgestane zowel als in de gemeenschap van vergeving die Hij ons geeft. In het bewustzijn dat we zondaren zijn, maar in vertrouwen op Zijn goddelijke barmhartigheid willen ons door Christus laten verzoenen, om de vreugde intensiever te beleven, die Hij ons door zijn Verrijzenis geschonken heeft. De vergeving, die Christus ons in het Sacrament van de Boete geeft, is bron van de innerlijke en uiterlijke vrede en maakt ons tot apostelen van de vrede in een wereld. (…) Ondanks alle donkerheid in de wereld heeft het kwaad niet het laatste woord.”

Mocht u dit sacrament willen ontvangen, dan kunt u deze dagen ook een afspraak maken met de pastoor, dan wel met een andere priester.

Pastoor C. Müller