Synodale weg (1)                                                                                       

Onze paus heeft enige tijd geleden een bisschoppensynode aangekondigd die in oktober 2023 in Rome zal plaatsvinden. In verband hiermee zijn alle bisschoppen wereldwijd verzocht terzake informatie aan te dragen, welke kunnen bijdragen aan het zgn. synodale proces. Onderstaande informatie is ontleend aan het zgn. Vademecum voor de synode over synodaliteit: “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending”.

Middels deze synode wordt de gelegenheid geboden te luisteren en dialogeren op lokaal niveau. Het gaat er om -aldus onze paus- dat de Kerk haar diepere synodale karakter herontdekt. Die herontdekking van de synodale wortels van de Kerk zal een proces inhouden van nederig samen leren hoe God ons roept om Kerk te zijn in het derde millennium.

Dit proces van samen op weg gaan, dat in het verlengde ligt van de door het Tweede Vaticaanse Concilie voorgestelde vernieuwing van de Kerk, is zowel een geschenk als een opgave. Door samen na te denken over de afgelegde weg, kunnen de verschillende leden van de Kerk, geleid door de Heilige Geest, leren van elkaars ervaringen en inzichten (VD, 1). Verlicht door het woord van God en verenigd in gebed, zullen we in staat zijn gaandeweg Gods wil en de wegen waartoe Hij ons roept te onderscheiden, wat ons tot een diepere gemeenschap zal leiden, een sterkere participatie en een grotere openheid om onze zending in de wereld te vervullen. Het hele volk van God deelt door het doopsel in dezelfde waardigheid en roeping. Op grond van ons doopsel zijn we allemaal geroepen om actief deel te nemen aan het leven van de Kerk. Inmiddels zijn in parochieverband her en der in ons bisdom ontmoetingsavonden georganiseerd  om hierover van gedachten te wisselen. In ons cluster zal een dergelijke avond ook worden gehouden en wel op maandag 13 juni 2022 om 19.30u in het Andreaszaaltje (bereikbaar via inrit naast Scholtisstraat 2). Iedereen is van harte welkom.

                                                  Pastoor C. Müller