“Wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn” (Mc. 10)  

In het Evangelie van zondag 17 oktober (29e zondag door het jaar) gaat het onder meer over dienen. De eerste en tweede lezing verwijzen ook naar dat dienen. In onze dagen werken velen in de zorg en in het onderwijs, bereid tot dienen. En dat is goed.

Jezus gaat evenwel veel verder: “Wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.” Zijn dienen ging zover dat Hij als Zoon van God bereid was zijn leven te geven. Die bereidheid om te dienen zoals Christus Zelf betreft het keurmerk voor iedere ware Christen.

In de volledige gave van zichzelf wordt dat wat we doen geheel puur en waarachtig. Door zó te dienen gelijken we meer en meer op de Heer zelf. Daardoor brengen we God eer alsook aan de naaste, omdat ons handelen verstoken is van enig eigenbelang. Mensen als Moeder Teresa hebben laten zien wat ware liefde vermag. Door hun radicale inzet hebben zij de armen verheven. Een van hen zei vlak voor zijn sterven tegen haar: “Ik weet nu dat God bestaat, dankzij mensen zoals u”.  Ja, wees bereid tot dienen zoals Jezus zelf. Tot heil van anderen.

Pastoor C. Müller