Wilt ook gij soms heengaan?                                                           

In het Evangelie van zondag 22 augustus 2021 (21e zondag door het jaar B) morden de leerlingen over hetgeen Jezus daarvoor zei over Zichzelf als het levende Brood. Jezus nu weet uit Zichzelf dat ze erover morden en reageert er op. Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Daarop vroeg Jezus aan de twaalf: “Wilt ook gij soms weggaan?” Petrus geeft daarop te kennen: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.“

Wat hiervoor opvalt is dat Jezus niets ontgaat (ook dat wat we in ons hart menen). Voorts, dat Hij ieder van ons de keus laat. Petrus geeft op de vraag van Jezus (“Wilt ook gij soms weggaan?”) het “kerkelijke antwoord”. Het is aan ieder van ons om dat te beamen. God heeft ons als vrije schepselen geschapen; het zit besloten in Zijn vraag: “Wilt ook gij soms heengaan?” Hierbij is goed te beseffen dat niemand tot God de Vader kan komen, tenzij door Jezus Christus. Ja, Jezus is zowel onze Verlosser, alsook de deur; maar ook Diegene aan wie het oordeel over ieder van ons is gegeven, aldus de Schrift. Zij die Hem afwijzen, dan wel negeren, beseffen dikwijls niet wie Hij is. Ja, is het niet heel jammer dat velen “op afstand blijven”, dan wel “zijn weggegaan”, terwijl Jezus er alles aan heeft gedaan om de afstand tussen God en zijn schepselen te overbruggen?           

 

Pastoor C. Müller