Welke talenten heb je … en wat doe je ermee?

Een van de bekendste parabels uit het Evangelie betreft de gelijkenis over de talenten (Mt.25,14-30). Er was eens een man die zijn bezit aan zijn dienaars toevertrouwde alvorens naar het buitenland te gaan. Een kreeg 5 talenten, de ander twee en de derde één; ieder naar zijn bekwaamheid. Later keert hij terug en roept zijn dienaren bij zich. Wat zouden zij met zijn vermogen hebben gedaan?
Eén talent stond destijds gelijk aan het loon voor 6.000 werkdagen van een dagloner. Omgerekend gaat het om ongeveer de waarde van 25 jaarsalarissen. Bij 5 talenten gaat het om 125 jaarsalarissen. Stel je eens voor … wat voor goeds zou jij daarmee allemaal kunnen doen?
De eerste dienaar weet van de 5 talenten 10 te maken. Voor de eigenaar betekent het onder meer dat hij van de verdiensten 125 mensen een jaar lang zou kunnen voorzien van alle basisbehoeften.
De parabel mag ons aan het denken zetten. Ja, wat doen wij met dat wat God ons in beheer heeft gegeven? Maar ook, zie eens hoe door jouw inzet het leven van anderen ten goede is veranderd doordat jij met je talenten hebt gewoekerd, die God aan ieder van ons heeft gegeven, mede ten bate van anderen?
Soms weten mensen niet goed waarin zij getalenteerd zijn. Welnu, je ontdekt het maar door gewoon te beginnen, je best te doen en God te vragen je daarbij te helpen. Het zijn immers Zijn talenten die Hij jou in beheer heeft gegeven. Maar dat niet alleen. Onze Schepper en Heer houdt daarbij steeds rekening met eenieders bekwaamheid en eenieders geloof. Het is aan ons om er iets mee te doen. Want dat verwacht God van ons. Hij wil dat ons leven tot zegen wordt voor anderen. Moge de Heer dan uw werk en inzet zegenen, ten bate van u, de uwen en derden, en tot meerdere eer en glorie van God.

Pastoor C. Müller