Weest waakzaam …

In het Evangelie van de 32e zondag door het jaar (8 november) wordt de bekende parabel van tien maagden verteld; 5 ervan waren dom, de andere 5 verstandig. De domme keken niet verder dan hun neus lang was, zij namen enkel hun lampen mee, echter geen olie. De verstandige namen naast hun lampen ook olie mee - onderweg naar de bruidegom. Terwijl de bruidegom op zich liet wachten, dommelden allen in. Midden in de nacht werden ze gewekt: “Daar is de bruidegom. Trekt hem tegemoet!” De verstandigen kwamen op tijd (zij hadden olie), de dommen niet.
De parabel gaat over onze waakzaamheid. Ja, zijn we geestelijk gesproken alert, leven we naar het bruiloftsfeest toe met onze bruidegom Jezus Christus, wiens bruid we zijn (beeld voor de kerk)? Misschien hebben ook wij geen olie meer, beeld voor o.m. ons geloof en onze liefde? Kijken we niet verder dan het hier en nu en gaan we zo op in dit leven, dat we überhaupt niet meer verder kijken en uitzien naar het eeuwige leven. Terwijl juist dat het ware leven betreft.
In de moraaltheologie wordt in dit verband over de geestelijke traagheid gesproken, een van de 7 hoofdzonden (acedia). Ja, als christenen dienen we steeds waakzaam te zijn … ‘”want gij kent dag noch uur”. Het is en blijft zaak alles in een groter perspectief te zien en onze blik niet te versmallen tot enkel deze werkelijkheid, die zo vergankelijk is.

Pastoor C. Müller