Allerzielen
Ieder jaar gedenkt de Kerk na het Hoogfeest van Allerheiligen hen die overleden zijn, maar nog niet bij God. Feitelijk bidt zij niet alleen met Allerzielen voor de overledenen, maar doet ze het bij monde van de priester tijdens iedere H. Mis. Door Zijn Levensoffer heeft de Heer de hemel ontsloten. Jezus is de Middelaar, de Verlosser, de Heiland. Aan Hem mogen we niet alleen onszelf toevertrouwen, maar ook onze dierbaren, die ons ontvallen zijn. Aan Hem mogen we hen toevertrouwen, indachtig ook Zijn gebed voor alle leerlingen ten overstaan van Zijn en Onze Vader: “Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij.” (Johannes 17,11). Goed is te weten dat ons bidden voor de overledenen onze band met hen versterkt. Ze zijn immers niet weg, hun ziel leeft verder – tegelijkertijd dichtbij en veraf.

Gebed voor een gestorvene
Jij, die omgeven wordt door licht - ik weet: je dood is een geboorte. Jouw leven hier is voltooid, daarom ging je heen, terug naar het stralende licht, naar Hem die jou geschapen heeft. Moge God je zegenen op jouw weg naar Hem toe. Liefde is sterker dan de dood, ze blijft ons verbinden, over alle grenzen heen. Dat God jou in Zijn Liefde moge bergen! Adieu.

Pastoor C. Müller