Gij zijt Petrus …

In het Evangelie van de 21e zondag door het jaar (23 aug.) horen we hoe Jezus tot Simon Petrus spreekt, nadat deze tot Hem gezegd had: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God: “Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus en op deze steenrots (“petra”) zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen.”
Jezus richt Zich hier tot Petrus, en allen die na hem het Petrusambt zullen vervullen, en houdt hem en de kerk drie dingen voor:

1) “Gij zijt Kefa” (Aramees): Gij zijt rots, vandaar “Petrus, Pierre” (steen). Het is een naam die normaal voor God gereserveerd was zoals we in de psalmen horen: “Gij zijt mijn rots en mijn burcht.” Een rots is duurzaam en betrouwbaar; ze beweegt niet in de golven. Op die rots zal Jezus ZIJN geloofsgemeenschap, zijn kerk bouwen. Het is dus niet de Kerk van Petrus, of van Paulus, of van wie dan ook, maar bovenal ZIJN Kerk. Daar kunnen de krachten van het kwaad niet tegenop. Petrus nu is geroepen de kerk te dienen.
2) Jezus zegt hem tevens: “Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der Hemelen.” Die uitdrukking verwijst naar de sleutel van het huis van David in de eerste lezing, waar staat: “Als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit zal niemand opendoen.” Wie de sleutels heeft van het huis of van de stadspoort, die weet ook wie hij binnen en buiten laat. De sleutelmacht is ook hier een “sleuteldienst” tot welzijn van de Gemeenschap der Kerk. 3) Jezus geeft Petrus tenslotte ook “de macht om te binden en te ontbinden”. Het gaat om een totaliteit aan verantwoordelijkheid, die hem als dienst aan de Kerk wordt toevertrouwd. Het is een historische uitspraak die we moeten begrijpen in het licht van die andere woorden van Jezus: zoals kort vóór Petrus’ verloochening: “Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou wankelen; maar als ge eenmaal terug tot u zelf zijt gekomen, bevestig dan uw broeders”. Petrus moet voortaan altijd zijn collega-apostelen (lees: bisschoppen) steunen en bemoedigen.

Met het oog op zijn bijzondere verantwoordelijkheden bidt iedere priester tijdens elke H. Mis voor de paus als opvolger van Petrus. Graag beveel ik onze paus ook aan uw gebed aan.

Pastoor C. Müller