Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt …

Het Evangelie van de 23e zondag door het jaar (8 september) gaat over de navolging van de Heer. Jezus richt Zich tot de talloze mensen die met Hem meetrokken. Daarbij stelt Hij hen voor een keuze. Daarmee prikkelt de Heer ook ons. Ben je bereid alles achter om Mij (Jezus) te volgen? Voorts: “Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn.”
Wanneer je voor het eerst deze “eisen” verneemt, zou je kunnen denken: Wie gaat daar nu op in? Blijkbaar moet je eerst alles achterlaten (m.n. je eigen wil), wil je Hem kunnen volgen. Overvraagt Jezus ons hiermee niet …?
Welnu, enkel vanuit de mens zelf bezien, kan dat kloppen. Vanuit God bezien, die ons heeft geschapen en kent als geen ander, moet het mogelijk zijn. Juist omdat Hij weet wat we vermogen en wel met zijn genade en hulp. God weet ook als geen ander wat Hij van ons verlangt. Jezus navolgen, overeenkomstig zijn voorwaarden, moet dus mogelijk zijn, mits de mens zich erop toelegt met heel zijn hart, ziel en zaligheid. Dat het veel van iemand zal vergen, spreekt voor zich. God evenwel kent onze draagkracht alsook onze weg; Hij zal ons bijstaan en leiden. De overgave is evenwel aan ons.
Jezus zelf nu is juist in de navolging voor ons een voorbeeld (“Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader”). Hij vraagt van ons niet wat Hijzelf niet heeft voorgeleefd. Het komt er op neer God volledig te vertrouwen. Het is daarom dat Jezus telkens vraagt om geloof van onze kant. Dat geloof vormt feitelijk de sleutel tot het verstaan van God, met name wanneer het gaat om de “eisen” die Hij stelt. Zonder geloof, is datgene wat Hij vraagt, feitelijk niet goed te vatten.

Pastoor C. Müller